Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 142/2019Usnesení NS ze dne 30.01.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.NSCR.142.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

MSPH 88 INS XY

29 NSČR 142/2019-B-90

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužnice S. Ch., narozené XY, bytem XY, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 88 INS XY, o odvolání dlužnice proti usnesení soudního exekutora o příklepu, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 88 INS XY projedná a rozhodne Městský soud v Praze.

Odůvodnění:

U Městského soudu v Praze je pod sp. zn. MSPH 88 INS XY vedeno insolvenční řízení na majetek dlužnice S. Ch. Na návrh insolvenčního správce dlužnice (Mgr. Petra Zapletala) provedl soudní exekutor (Mgr. Petr Jaroš, Exekutorský úřad Chrudim) dražbu nemovitých věcí [§ 286 odst. 1 písm. d/ zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), § 76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)].

Usneseními ze dne 27. září 2017, č. j. 129 EXDC 1/17-31, a ze dne 27. září 2017, č. j. 129 EXDC 1/17-35, soudní exekutor udělil příklep vydražiteli D. B. na dražené specifikované nemovité věci. Proti oběma usnesením podala dlužnice odvolání.

Usnesením ze dne 11. listopadu 2019, č. j. MSPH 88 INS XY, Městský soud v Praze vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu dle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), k určení místní příslušnosti soudu. Dospěl k závěru, že není-li proti dlužnici vedena exekuce, není zde exekuční soud ve smyslu § 55c exekučního řádu. Chybí tedy podmínky pro určení místní příslušnosti odvolacího soudu, kterým má být podle § 55c odst. 2 exekučního řádu krajský soud, v jehož obvodu působí exekuční (okresní) soud. Odvolacím soudem není ani insolvenční soud a místní příslušnost nelze určit ani podle § 10 a § 88 o. s. ř., když nejde o rozhodnutí soudu, ale soudního exekutora.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2018, sp. zn. 23 Nd 21/2018).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Městský soud v Praze, u něhož je vedeno insolvenční řízení dlužnice, z nějž vzešla napadená exekuční dražba.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 1. 2020

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru