Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 114/2020Usnesení NS ze dne 25.02.2021

HeslaNepřípustnost dovolání subjektivní [ Nepřípustnost dovolání ]
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:29.NSCR.114.2020.1
Dotčené předpisy

§ 406 odst. 4 předpisu č. 182/2006 Sb.

§ 218 písm. b) předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243c odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 890/21


přidejte vlastní popisek

KSHK 33 INS XY

29 NSČR 114/2020-B-47

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Hynka Zoubka v insolvenční věci dlužníků V. B., narozené XY, a R. B., narozeného XY, obou bytem XY, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 33 INS XY, o schválení oddlužení, o dovolání věřitele Euroclaim s. r. o., se sídlem v Praze 10, Korunní 810/104, PSČ 101 00, zastoupeného Mgr. Janou Ondrušovou, advokátkou, se sídlem v Ostravě, 28. října 3390/111a, PSČ 702 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. září 2020, č. j. KSHK 33 INS XY, 1 VSPH XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

1. Usnesením ze dne 20. dubna 2020, č. j. KSHK 33 INS XY, Krajský soud v Hradci Králové (dále jen „insolvenční soud“) mimo jiné:

a/ Schválil zprávu o přezkumu (bod I. výroku).

b/ Schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (bod II. výroku).

c/ Uložil dlužníkům, aby do podání zprávy o splnění oddlužení měsíčně platili nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce částku, jejíž rozsah ve výroku stanovil, a určil na den 20. května 2020 termín úhrady první splátky placené ze starobního důchodu dlužnice, dále ze stálé měsíční částky ve výši 19 200 Kč, kterou dlužnice pobírá na základě konkludentně uzavřené smlouvy o poskytování komplexní zdravotní a sociální služby, a ze mzdy dlužníka (body III. až V. výroku).

d/ Uložil dlužnici, aby po doručení usnesení a po dobu trvání účinků schváleného oddlužení vyplácela vždy do 20. dne v kalendářním měsíci na účet majetkové podstaty částku 19 200 Kč (dále jen „stanovená částka“) „na základě“ konkludentně uzavřené smlouvy o poskytování komplexní zdravotní a sociální služby mezi dlužnicí a matkou dlužnice (B. T.), kdy je dlužnici poskytována úplata ve výši vypláceného příspěvku na péči (bod VII. výroku).

2. K odvolání dlužníků Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 15. září 2020, č. j. KSHK 33 INS XY, 1 VSPH XY, změnil usnesení insolvenčního soudu v bodu VII. výroku tak, že dlužnici se neukládá povinnost vyplácet na účet majetkové podstaty měsíčně stanovenou částku.

3. Dovolání věřitele č. 15 (Euroclaim s. r. o.) proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud odmítl jako subjektivně nepřípustné podle ustanovení § 243c odst. 1 a 3 věty první ve spojení s ustanovením § 218 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

4. Zkoumání, zda je dovolání objektivně přípustné (v daném případě podle § 237 o. s. ř.), předchází – ve smyslu ustanovení § 243c odst. 3, § 240 odst. 1 a § 218 písm. b/ o. s. ř. – posuzování tzv. subjektivní přípustnosti dovolání.

5. Ustanovení § 406 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), přiznává legitimaci k podání odvolání proti rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení, jímž byla (mimo jiné) dlužnici uložena povinnost měsíčně vydat stanovenou částku, pouze tomu věřiteli, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení. V projednávané věci je nepochybné, že dovolatel o způsobu oddlužení podle ustanovení § 400 a násl. insolvenčního zákona nehlasoval; není tak oprávněn brojit proti schválenému oddlužení podáním opravného prostředku, ať již řádného (odvolání), či mimořádného (dovolání). Není-li totiž věřitel, který nehlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, subjektivně oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení, nemůže podat ani (mimořádný) opravný prostředek (dovolání) proti rozhodnutí, jímž odvolací soud rozhodl o odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení tak, že účinky schválení oddlužení zůstaly zachovány (byť s úpravou danou v této věci změnou bodu VII. výroku usnesení insolvenčního soudu).

6. Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (v aktuálním znění) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; osobám, o nichž tak stanoví insolvenční zákon, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 2. 2021

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru