Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 113/2019Usnesení NS ze dne 30.09.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.NSCR.113.2019.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSOS 31 INS XY

29 NSČR 113/2019-B-85

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Hynka Zoubka a JUDr. Zdeňka Krčmáře v insolvenční věci dlužníka T. H., narozeného XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS XY, o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, o dovolání dražebníka EURODRAŽBY.CZ a. s., se sídlem v Praze 8, Čimická 780/61, PSČ 181 00, identifikační číslo osoby 291 35 419, zastoupeného JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 1, Opletalova 1535/4, PSČ 110 00, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. května 2019, č. j. KSOS 31 INS XY, 3 VSOL XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 24. května 2019, č. j. KSOS 31 INS XY, 3 VSOL XY, k odvolání dražebníka potvrdil usnesení ze dne 14. srpna 2018, č. j. KSOS 31 INS XY, kterým Krajský soud v Ostravě (dále jen „insolvenční soud“) udělil insolvenčnímu správci (Mgr. Janu Klváčkovi) souhlas s vyplacením výtěžku zpeněžení předmětu zajištění zajištěným věřitelům (České spořitelně, a. s., a M. L.) v částkách 2 531 778,66 Kč a 329 172,29 Kč (bod I. výroku), uložil insolvenčnímu správci provést vydání výtěžku zpeněžení do patnácti dnů od právní moci rozhodnutí (bod II. výroku) a podat o tom soudu písemnou zprávu do třiceti dnů od právní moci rozhodnutí (bod III. výroku) a povolil insolvenčnímu správci zálohu na odměnu ve výši 70 952,05 Kč, včetně daně z přidané hodnoty (bod IV. výroku).

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal dražebník dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) a § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), jako objektivně nepřípustné.

Podle ustanovení § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není dovolání podle § 237 přípustné proti rozsudkům a usnesením, vydaným v řízeních, jejichž předmětem bylo v době vydání rozhodnutí obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč, včetně řízení o výkon rozhodnutí a exekučního řízení, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a o pracovněprávní vztahy; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.

V usnesení ze dne 29. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 66/2013, uveřejněném pod číslem 104/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud vyšel z toho (v poměrech právní úpravy přípustnosti dovolání účinné k 29. srpnu 2013, která však co do existence objektivní nepřípustnosti dovolání proti rozhodnutím, jejichž předmětem bylo peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč, nedoznala obsahových změn), že tento limit dopadá též na rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení.

V poměrech dané věci je přitom nepochybné, že dovolatelův nesouhlas s napadeným rozhodnutím se omezuje jen na kritiku závěru, jímž odvolací soud přitakal insolvenčnímu soudu v úsudku, že dovolateli nepřísluší náhrada nákladů spojených se zpeněžením ve výši 42 550,26 Kč v souvislosti s předchozí (neúspěšnou) dražbou předmětu zajištění. Dovolatel tak napadá rozhodnutí odvolacího soudu v rozsahu, jenž částku 50 000 Kč nepřevyšuje. Nejde přitom o žádný z případů, jež by v intencích ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. vylučovaly aplikaci takto nastaveného omezení (nejde o vztah ze spotřebitelské smlouvy ani o vztah pracovněprávní). K tomu srov. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2020, sen. zn. 29 NSČR 153/2018, a ze dne 28. ledna 2019, sen. zn. 29 NSČR 91/2017).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (v aktuálním znění) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; osobám, o nichž tak stanoví insolvenční zákon, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 9. 2020

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru