Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 105/2020Usnesení NS ze dne 26.11.2020

HeslaInsolvenční správce (odměna, náklady)
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.NSCR.105.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

KSBR 32 INS XY

29 NSČR 105/2020-B-58

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Hynka Zoubka v insolvenční věci dlužnice R. Š., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Jakubem Koudelkou, advokátem, se sídlem v Brně, Palackého třída 3048/124, PSČ 612 00, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 32 INS XY, o odměně insolvenčního správce, o dovolání Mgr. Martina Červinky, se sídlem v České Třebové, Čechova 396, PSČ 560 02, insolvenčního správce dlužnice, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. srpna 2020, č. j. KSBR 32 INS XY, 1 VSOL XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

[1] Usnesením ze dne 25. června 2020, č. j. KSBR 32 INS XY, Krajský soud v Brně (dále jen „insolvenční soud“):

1/ Vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnice (R. Š.) [bod I. výroku].

2/ Určil odměnu insolvenčního správce dlužnice (Mgr. Martina Červinky) ve výši 26 317,50 Kč, s tím, že odměna byla v rámci insolvenčního řízení zcela uhrazena (bod II výroku).

3/ Schválil náhradu hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 4 719 Kč s tím, že náhrada hotových výdajů byla v rámci insolvenčního řízení zcela uhrazena (bod III. výroku).

4/ Uložil insolvenčnímu správci vydat dlužnici do 15 dnů od právní moci usnesení přeplatek na splátkách ve výši 177 978,87 Kč (bod IV. výroku).

5/ Zprostil insolvenčního správce funkce (bod V. výroku).

6/ Osvobodil dlužnici od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny (bod VI. výroku).

[2] K odvolání insolvenčního správce Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 18. srpna 2020, č. j. KSBR 32 INS XY, 1 VSOL XY, potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodech II. a IV. výroku.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu v rozsahu, jímž odvolací soud potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodu II. výroku, podal insolvenční správce dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. c/ a § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), jako objektivně nepřípustné.

[4] Podle ustanovení § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

[5] Podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. není dovolání podle § 237 přípustné proti rozsudkům a usnesením, vydaným v řízeních, jejichž předmětem bylo v době vydání rozhodnutí obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč, včetně řízení o výkon rozhodnutí a exekučního řízení, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a o pracovněprávní vztahy; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.

[6] V usnesení ze dne 29. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 66/2013, uveřejněném pod číslem 104/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud vyšel z toho (v poměrech právní úpravy přípustnosti dovolání účinné k 29. srpnu 2013, která však co do existence objektivní nepřípustnosti dovolání proti rozhodnutím, jejichž předmětem bylo peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč, nedoznala obsahových změn), že tento limit dopadá též na rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení.

[7] V poměrech dané věci je přitom nepochybné, že dovolatelův nesouhlas s napadeným rozhodnutím se omezuje jen na kritiku závěru, jímž odvolací soud přitakal insolvenčnímu soudu v úsudku, že dovolateli nepřísluší odměna ve výši 17 858,38 Kč z mimořádného plnění – daru. Dovolatel tak napadá rozhodnutí odvolacího soudu v rozsahu, jenž částku 50 000 Kč nepřevyšuje; přitom nejde o vztah ze spotřebitelské smlouvy ani o vztah pracovněprávní.

[8] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (v aktuálním znění) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; osobám, o nichž tak stanoví insolvenční zákon, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 11. 2020

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru