Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 100/2013Usnesení NS ze dne 31.10.2013

HeslaDovolací důvody
Dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.NSCR.100.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241s o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.

§ 243c o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSCB 28 INS XY

29 NSČR 100/2013-A-36

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužníka DRAK SVĚTLA s. r. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Hálkova 823/8, PSČ 370 04, identifikační číslo osoby 25219855, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 28 INS XY, o insolvenčním návrhu dlužníka, o záloze na náklady insolvenčního řízení, o dovolání dlužníka, zastoupeného JUDr. Juditou Jakubčíkovou, advokátkou, se sídlem v Klatovech, Krameriova 139, PSČ 339 01, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. dubna 2013, č. j. KSCB 28 INS XY, 3 VSPH XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 24. září 2012, č. j. KSCB 28 INS XY, Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen „insolvenční soud“) - vycházeje především z ustanovení § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) - uložil dlužníku DRAK SVĚTLA s. r. o., aby do 7 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,- Kč na účet označený ve výroku nebo v hotovosti na pokladně insolvenčního soudu.

K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

Dovolání dlužníka proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), prostřednictvím předsedy senátu dovolacího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.), jelikož je postiženo (dále popsanými) vadami, jež nebyly ve lhůtě (§ 241b odst. 3) odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Jak se podává z insolvenčního spisu, usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci 3. května 2013, kdy bylo dlužníku doručeno vyhláškou (§ 71 odst. 2 insolvenčního zákona) a lhůta k případnému podání dovolání začala dlužníku běžet od 17. května 2013, kdy mu (jeho zástupkyni s procesní plnou mocí) bylo usnesení odvolacího soudu doručeno zvlášť (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona). I s přihlédnutím k případným nesprávnostem poučení o dovolání tedy nejzazším dnem, kdy mohly být zhojeny případné vady dovolání, bylo pondělí 19. srpna 2013.

Dovolání datované 11. července 2013 a podané na poštu k přepravě 15. července 2013 (A-25) je tzv. blanketním dovoláním, v němž dovolatel pouze uvádí, že je podává „v souladu s poučením, kterého se mu dostalo, neboť je přesvědčen, že dovolání je přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř.“, přičemž jako důvod dovolání uvádí to, že „rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci (ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř.). Dále se zde již jen uvádí, že:

„Odůvodnění tohoto dovolání bude dlužníkem prostřednictvím jeho právní zástupkyně doplněno do 10 dnů, avšak již nyní dlužník navrhuje, aby dovolací soud napadené usnesení odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.“

Následně dovolatel doplnil dovolání podáním datovaným 21. října 2013, podaným na poštu k přepravě 30. října 2013 (A-34), v němž konkretizuje důvody, pro které má napadené rozhodnutí za nesprávné.

Z řečeného se podává, že v době do 30. října 2013 dovolání postrádalo řádné vymezení dovolacího důvodu. Dle § 241a odst. 3 o. s. ř. se totiž důvod dovolání má vymezit tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení, čemuž podání z 11. července 2013 nevyhovuje. V dotčeném směru bylo dovolání doplněno až po uplynutí lhůty k tomu určené, (obsah podání z 21. října 2013 je co do požadavku na vymezení dovolacího důvodu již právně bezcenný).

Do současné doby dále dovolání postrádá údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.); tvrzení, že dovolatel „je přesvědčen, že dovolání je přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř.“, splněním tohoto požadavku není (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 55/2013, dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (v aktuálním znění) se podává z bodů 1. a 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. října 2013

JUDr. Zdeněk Krčmář předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru