Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 82/2013Usnesení NS ze dne 21.03.2013

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.ND.82.2013.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 86 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY 29 Nd 82/2013-29

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobce OSPEN s. r. o., se sídlem v Přelouči, Hradecká 1383, PSČ 535 01, identifikační číslo osoby 25262823, zastoupeného JUDr. Martinem Michňákem, advokátem, se sídlem v Kolíně, Jiráskovo náměstí 1487, PSČ 280 02, proti žalovanému J. K., o zaplacení částky 48.382,81 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 18 EC 319/2012, o určení místní příslušnosti příslušného soudu Nejvyšším soudem, takto:

Nejvyšší soud České republiky neurčuje, který soud projedná a rozhodne věc vedenou u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 18 EC 319/2012.

Odůvodnění:

Okresní soud v Třebíči usnesením ze dne 29. ledna 2013 vyslovil svou místní nepříslušnost a současně rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti. Okresní soud v odůvodnění usnesení uvedl, že ke dni zahájení řízení neměl žalovaný trvalé bydliště v obvodu zdejšího soudu a nic nenasvědčuje tomu, že by se zde fakticky zdržoval, přičemž je rovněž zřejmé, že se nezdržuje na adrese trvalého bydliště a jelikož nejde o případy dle § 87 a § 88 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), nelze zjistit podmínky místní příslušnosti soudu, ačkoliv nepochybně jde o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky.

Podle uvedeného usnesení okresní soud následně věc předložil Nejvyššímu soudu.

Dle ustanovení § 11 o. s. ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu (odstavec 1). Je-li místně příslušných několik soudů, může se řízení konat u kteréhokoli z nich (odstavec 2). Jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (odstavec 3).

Podle ustanovení § 84 o. s. ř., k řízení je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.

Z ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. se dále podává, že nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Dle ustanovení § 86 odst. 1 o. s. ř., jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud anebo nemá obecný soud v České republice, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České republice poslední známé bydliště.

V této podobě (pro věc rozhodné) platila citovaná ustanovení občanského soudního řádu již v době podání žaloby (2. července 2012) a dosud nedoznala změn.

V dané věci se ze spisu podává, že předmětem sporu je požadavek na zaplacení pohledávky vzešlé ze smlouvy o úvěru.

Podle výpisu z technologického centra Ministerstva vnitra na č. l. 22 je žalovaný občanem České republiky, takže ani v případě, že nelze určit obecný soud žalovaného dle § 84 a § 85 odst. 1 o. s. ř., nechybějí podmínky pro určení místně příslušného soudu vzhledem k dikci § 86 odst. 1 o. s. ř.

Nejvyšší soud České republiky tak nemohl určit místně příslušný soud (§ 11 odst. 3 o. s. ř.), když podmínky místní příslušnosti nechybějí.

Pro úplnost se dodává, že usnesení okresního soudu z 29. ledna 2013 zjevně nabylo právní moci proto, že se je podařilo doručit žalovanému na adresu (která je podle uvedeného výpisu adresou trvalého bydliště žalovaného). Písemnost byla uložena dne 1. února 2013 a zásilka se ani nevrátila jako nevyzvednutá (srov. doručenku u č. l. 26).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. března 2013

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru