Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 550/2020Usnesení NS ze dne 02.12.2020

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ND.550.2020.1
Dotčené předpisy

§ 12 písm. 2) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 550/2020-368

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Hynka Zoubka v právní věci žalobkyně akademické malířky J. A., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Milanem Hulíkem, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 1, Bolzanova 1615/1, PSČ 110 00, proti žalovanému Uherskohradišťská nemocnice a. s., se sídlem v Uherském Hradišti, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 06, identifikační číslo osoby 276 60 915, za účasti Kooperativy pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, identifikační číslo osoby 471 16 617, jako vedlejšího účastníka řízení na straně žalovaného, o zaplacení částky 60 000 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 9 C 376/2015, o návrhu žalobkyně na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 9 C 376/2015 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

Odůvodnění:

[1] Žalobou podanou dne 14. prosince 2015 u Okresního soudu v Uherském Hradišti se žalobkyně (akademická malířka J. A.) domáhá po žalovaném (Uherskohradišťské nemocnici a. s.) zaplacení částky 60 000 000 Kč z titulu nemajetkové újmy.

[2] Podáním datovaným dne 12. října 2020 (č. l. 347) navrhla žalobkyně, aby věc byla z důvodu vhodnosti přikázána k projednání a rozhodnutí „Obvodnímu soudu pro Prahu 1, nebo kterémukoliv soudu na území města Prahy“. Návrh odůvodnila tím, že:

1/ Žalobkyně převážně pobývá v Praze, stejně jako ostatní účastníci řízení.

2/ Účasti „všech účastníků“ na řízení je možné docílit pouze v Praze.

3/ Žalobkyně trvá na osobní účasti na všech nařízených jednáních ve věci.

4/ S vedením řízení u Okresního soudu v Uherském Hradišti jsou spojeny finanční a časové náklady pro „všechny účastníky“ řízení.

[3] Žalovaný se k návrhu na přikázání věci vyjádřil nesouhlasně (č. l. 353), maje za to, že pro tento postup nejsou dány důvody. Domnívá se, že většina svědků bydlí v obvodu Okresního soudu v Uherském Hradišti a další případní svědci navržení žalovaným, nebudou bydlet pouze v Praze; jejich výslech bude případně možný i prostřednictvím telekomunikačních prostředků, jimiž Okresní soud v Uherském Hradišti disponuje. Dále podotýká, že se žalobkyně doposud ani k jednomu nařízenému jednání nedostavila a řízení se snaží pouze „uměle protahovat“.

[4] Vedlejší účastník na straně žalovaného se k návrhu na přikázání věci vyjádřil rovněž nesouhlasně (č. l. 350), maje za to, že jde o další obstrukci žalobkyně a že pro přikázání věci jinému soudu není důvod.

[5] Podle ustanovení § 12 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), nemůže-li příslušný soud o věci jednat, protože jeho soudci jsou vyloučeni (§ 14, § 15 odst. 2 a § 16a), musí být věc přikázána jinému soudu téhož stupně (odstavec 1). Věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti (odstavec 2). O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odstavec 3).

[6] Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený okresnímu soudu, u nějž je věc vedena, i obvodnímu soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny podmínky pro přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

[7] Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší a zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba – jako výjimku – vykládat restriktivně.

[8] Přikázání věci jinému soudu je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (článek 38 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Srov. nález Ústavního soudu ze dne 15. listopadu 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný pod číslem 172/2001 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2011, sen. zn. 29 NSČR 33/2010, uveřejněné pod číslem 3/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

[9] Skutečnosti uváděné žalobkyní v návrhu na přikázání věci jinému soudu prvního stupně z důvodu vhodnosti přitom Nejvyšší soud neshledal natolik závažnými, aby byly způsobilé prolomit výše popsané ústavní principy.

[10] Obecně platí, že situace, že některý účastník musí překonat mezi místem současného bydliště a sídlem věcně a místně příslušného soudu větší vzdálenost či že je cesta k příslušnému soudu pro něj spojena s různými organizačními, finančními, zdravotními a jinými problémy, jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci jinému soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. září 2013, sp. zn. 29 Nd 185/2013, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2013, sp. zn. 29 Nd 289/2013).

[11] Argumenty uváděné žalobkyní proto nelze bez dalšího pokládat za důvod, který by sám o sobě opodstatnil delegaci věci k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 (či jinému obvodnímu nebo okresnímu soudu v Praze). Uvedené přitom platí tím spíše v případě, kdy žalovaný a vedlejší účastník na straně žalovaného s navrhovaným přikázáním věci nesouhlasí.

[12] Za této situace nelze usuzovat, že hospodárnější a rychlejší nebo po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější by bylo projednání věci jiným než příslušným okresním soudem.

[13] Nejvyšší soud z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc tomuto soudu nepřikázal.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. 12. 2020

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru