Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 436/2018Usnesení NS ze dne 30.07.2019

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:29.ND.436.2018.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 436/2018-27

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v exekuční věci oprávněného CP Inkaso s. r. o., se sídlem v Praze 1, Opletalova 1603/57, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 29027241, zastoupeného Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, se sídlem v Brně, Štěpánská 317/3, PSČ 602 00, proti povinnému V. D., narozenému XY, naposledy bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 2339/2018, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 2339/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:

Exekučním návrhem ze dne 12. září 2018, podaným u soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 139 077,89 Kč s příslušenstvím, na základě rozsudku Okresního soudu v Břeclavi ze dne 11. května 2018, č. j. 7 C 128/2015-69. Dne 19. září 2018 požádal označený soudní exekutor Okresní soud v Břeclavi o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Usnesením ze dne 2. listopadu 2018, č. j. 53 EXE 2339/2018-22, Okresní soud v Břeclavi vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude po uplynutí lhůty pro podání odvolání oprávněným předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti.

Z obsahu spisu vyplývá, že v současné době není známo ani místo pobytu povinného, ani místo, kde má povinný majetek. Povinný je státním příslušníkem Slovenské republiky a nemá na území České republiky evidovaný trvalý či jiný pobyt.

Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Břeclavi, u kterého bylo řízení zahájeno a který vydal exekuční titul, jenž má být vykonán.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 7. 2019

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru