Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 344/2015Usnesení NS ze dne 26.11.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:29.ND.344.2015.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 344/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci oprávněné České republiky – Vězeňské služby České republiky, se sídlem v Praze 4 – Pankráci, Soudní 1672/1a, PSČ 140 67, proti povinnému L. T. D., o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 21 EXE 6118/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 21 EXE 6118/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Nymburce.

Odůvodnění:

Návrhem podaným k Okresnímu soudu v Nymburce dne 18. srpna 2015 soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň město, požádal o pověření provedením exekuce.

Okresní soud v Nymburce usnesením ze dne 14. září 2015, č. j. 21 EXE 6118/2015-20, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963, občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“).

Z obsahu spisu vyplývá, že povinný nemá a nikdy neměl na území České republiky povolen žádný druh pobytu dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Současné místo pobytu jmenovaného není známo. Dosud také nebyl zjištěn žádný majetek povinného v České republice (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Příslušnost exekučního soudu k nařízení exekuce upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), ve znění pozdějších předpisů. Z ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo svého trvalého pobytu v České republice nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se pro exekuční řízení přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu.

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 téhož zákona předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Vycházeje z obsahu spisu, s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř., určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Okresní soud v Nymburce, u nějž bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. listopadu 2015

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru