Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 239/2013Usnesení NS ze dne 27.09.2013

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.ND.239.2013.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 239/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobkyně Nemocnice Na Bulovce, se sídlem v Praze 8, Budínova 67/2, PSČ 180 81, identifikační číslo osoby 0064211, proti žalovanému P. B., o zaplacení 1.788,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 225 C 13/2012, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 225 C 13/2012 projedná a rozhodne Okresní soud v Domažlicích.

Odůvodnění:

Návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu, došlým Okresnímu soudu v Kladně dne 3. července 2012, se žalobkyně domáhá po žalovaném zaplacení částky 1.788,- Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Kladně usnesením ze dne 5. října 2012, č. j. 225 C 13/2012-13, vyslovil podle ustanovení § 105 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), svou místní nepříslušnost (bod I. výroku) a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu v Domažlicích jako soudu místné příslušnému (bod II. výroku).

Okresní soud v Domažlicích, jemuž byla věc postoupena jako soudu místní příslušnému, vyjádřil nesouhlas s postoupením věci a věc předložil Krajskému soudu Plzni, který usnesením ze dne 5. února 2013, č. j. Nc 529/2013-28, rozhodl, že nesouhlas Okresního soudu v Domažlicích je důvodný. V odůvodnění mimo jiné uvedl, že Okresnímu soudu v Kladně se nepodařilo zjistit skutečné bydliště žalovaného, tak, jak má na mysli občanský soudní řád, když z doručování usnesení o místní nepříslušnosti je zřejmé, že žalovaný je „vyznačen“ bydlištěm na adrese, což je ohlašovna městského úřadu, adresát na uvedené adrese je neznámý. Nejde tedy o bydliště ve smyslu § 85 odst. 1 o. s. ř. Za tohoto stavu, uzavřel Krajský soud v Plzni, nebyly zjištěny žádné podklady pro závěr, že je dána místní příslušnost k projednání věci u Okresního soudu v Domažlicích.

Okresní soud v Kladně následně usnesením ze dne 24. května 2013, č. j. 225 C 13/2012-67, vyslovil svou místní nepříslušnost (bod I. výroku) a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (bod II. výroku). Ani přes učiněné šetření se mu nepodařilo zjistit, že by se žalovaný někdy zdržoval v obvodu Okresního soudu v Kladně. Z učiněných zjištění podle okresního soudu „spíše vyplývá“, že žalobkyně se domnívala, že adresa jí uvedená v návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (kterou převzala z chorobopisu žalovaného), se nachází v obvodu Okresního soudu v Kladně. Z výpisu z centrální evidence obyvatel však jednoznačně vyplývá, že tato adresa se nachází v obvodu Okresního soudu v Domažlicích. Protože v daném případě nelze zjistit podmínky místní příslušnosti, jak jsou vymezeny v ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř., předložil Okresní soud v Kladně věc dle § 11 odst. 3 o. s. ř. k rozhodnutí Nejvyššímu soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Dle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř., nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoby bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Podle ustanovení § 86 odst. 1 o. s. ř., jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud anebo nemá obecný soud v České republice, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České republice poslední známé bydliště.

Z obsahu spisu vyplývá, že bydliště žalovaného ke dni podání žaloby není známo, nebylo zjištěno, kde se zdržuje, a přes šetření Okresního soud v Kladně nelze zjistit ani podmínky pro určení místní příslušnosti dle § 86 odst. 1 o. s. ř. Nejvyšší soud proto, s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v ustanovení § 6 o. s. ř., určil, že místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci je Okresní soud v Domažlicích, v jehož obvodu se nachází adresa trvalého pobytu žalovaného.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. září 2013

JUDr. Zdeněk Krčmář předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru