Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 233/2015Usnesení NS ze dne 30.07.2015

HeslaExekuce
Příslušnost soudu místní
Cizinci
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:29.ND.233.2015.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 233/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Jiřího Zavázala v exekuční věci oprávněného T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 4 – Chodově, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00, identifikační číslo osoby 64949681, zastoupeného Mgr. Martinem Greplem, advokátem, se sídlem v Olomouci, Sokolská 586/7, PSČ 779 00, proti povinnému N. T. L., pro 3 501 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 7276/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 7276/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 17. března 2015, podaným u soudního exekutora JUDr. Miloslava Zwiefelhofera, Exekutorský úřad Praha 3, se oprávněný domáhá provedení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 3 501 Kč s příslušenstvím. Dne 23. dubna 2015 požádal označený exekutor Okresní soud v Litoměřicích o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 18. května 2015, č. j. 31 EXE 7276/2015-20, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc se předkládá Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je – stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu označené níže – veřejnosti dostupné též na webových stránkách Nejvyššího soudu.

Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu). Z ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z šetření soudu prvního stupně vyplynulo, že od roku 2010 povinný nemá na území České republiky povolen žádný z možných druhů pobytu (ani na oprávněným uváděné adrese). Současně není známo místo, kde má povinný majetek.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení (srov. v této souvislosti též důvody usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Litoměřicích, u kterého bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. července 2015

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru