Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 231/2015Usnesení NS ze dne 27.08.2015

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:29.ND.231.2015.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 231/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala, v právní věci žalobkyně VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, identifikační číslo osoby 41197518, proti žalované Kaufland Česká republika v. o. s., se sídlem v Praze 6, Bělohorská 2428/203, PSČ 169 00, identifikační číslo osoby 25110161, o zaplacení částky 2.194 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 13 C 70/2015, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 13 C 70/2015 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí jinému soudu.

Odůvodnění:

Okresní soud v Třebíči uložil žalované platebním rozkazem ze dne 20. března 2015, č. j. 13 C 70/2015-11, zaplatit žalobkyni částku 2.194 Kč s příslušenstvím.

Žalovaná proti platebnímu rozkazu podala odpor datovaný dne 21. dubna 2015, a následně, ve vyjádření zaslaném soudu prvního stupně dne 6. května 2015 podala návrh na delegaci k Obvodnímu soudu pro Prahu 6 z důvodu „úspornosti nákladů vynaložených účastníky“, když oba účastníci sídlí v Praze.

Žalobkyně vyslovila nesouhlas s přikázáním věci jinému soudu mimo jiné s tím, že bydliště zraněné – případné svědkyně - se nachází právě v Třebíči.

Okresní soud v Třebíči poté věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o jejím přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu 6 z důvodu vhodnosti.

Podle § 12 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti (odstavec 2). O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odstavec 3).

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější a rychlejší projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že přikázání věci jinému soudu je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (článek 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu; srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. listopadu 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný pod číslem 172/2001 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, jakož např. i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2011, sen. zn. 29 NSČR 33/2010, uveřejněné pod číslem 3/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Úspora nákladů účastníků soudního řízení sama o sobě (není-li doplněna dalšími okolnostmi) nepředstavuje důvod pro přikázání věci jinému soudu podle § 12 odst. 2 o. s. ř.

Nejvyšší soud proto rozhodl tak, že se projednávaná věc jinému soudu nepřikazuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. srpna 2015

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru