Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 22/2017Usnesení NS ze dne 29.03.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.ND.22.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 22/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Jiřího Zavázala ve věci oprávněné Česká republika – Okresní soud v Chomutově, se sídlem v Chomutově, Na Příkopech 663/29, PSČ 430 14, identifikační číslo osoby 00024848, proti povinnému Z. K., o 64.593 Kč, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 18414/2016, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 18414/2016, projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Exekučním návrhem ze dne 1. září 2016, podaným u soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly, se sídlem v Brně, Hlinky 41, PSČ 603 00, se oprávněná domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 64.593 Kč. Dne 10. října 2016 požádal označený exekutor Okresní soud v Chomutově (dále jen „okresní soud“) o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Usnesením ze dne 1. prosince 2016, č. j. 26 EXE 18414/2016-25, vyslovil okresní soud svou místní nepříslušnost (výrok I.) s tím, že věc bude po uplynutí lhůty k odvolání oprávněné postoupena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti (výrok II.). Poté věc předložil Nejvyššímu soudu.

Z obsahu spisu vyplývá, že povinný není občanem České republiky, v Centrální evidenci obyvatel České republiky tedy není evidován a na území České republiky nemá povolen žádný druh pobytu. Dosud také nebyl zjištěn žádný majetek povinného v České republice (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné – stejně jako ostatní citovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu – na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), ve znění pozdějších předpisů. Z § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo svého trvalého pobytu v České republice nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu se pro exekuční řízení přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu.

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 téhož zákona předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Okresní soud v Chomutově.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. března 2017

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru