Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Nd 128/2018Usnesení NS ze dne 03.05.2018

HeslaOdklad vykonatelnosti
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:29.ND.128.2018.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. a) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Nd 128/2018

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela ve věci soudní úschovy částky 832.419,96 Kč, složené složitelem Záveská a spol., v. o. s., se sídlem v Mladé Boleslavi, Blahoslavova 186/8, PSČ 293 01, identifikační číslo osoby 26468514, jako insolvenčním správcem dlužníka J. P., ve prospěch příjemců 1/ J. P., 2/ „insolvenčního správce“ J. P., 3/ JUDr. Vladimíra Plášila, LL.M., soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 7, se sídlem v Praze 7, Tusarova 25, PSČ 170 00 a 4/ Mgr. Zuzany Sobíškové, soudní exekutorky Exekutorského úřadu Praha 6, se sídlem v Praze 6, Bělohorská 270/17, PSČ 169 00, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 59 Sd 25/2016, o dovolání JUDr. Vladimíra Plášila, L.L.M, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2017, č. j. 24 Co 178/2017-63, o návrhu dovolatele na odklad vykonatelnosti usnesení odvolacího soudu, takto:

Návrh na odklad vykonatelnosti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2017, č. j. 24 Co 178/2017-63, se zamítá.

Odůvodnění:

[1] Usnesením ze dne 12. dubna 2017, č. j. 59 Sd 25/2016 - 37, Obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl, že vydává Mgr. Lence Vítkové, insolvenční správkyni dlužníka J. P., (dále jen „L. V.“), předmět úschovy – částku 832.419,96 Kč.

[2] Šlo částku složenou do soudní úschovy složitelem Záveská a spol., v. o. s., jako insolvenčním správcem dlužníka v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka u Krajského soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) pod sp. zn. KSPH 55 INS 316/2008 (dále jen „první insolvenční řízení“), ve prospěch příjemců 1/ dlužníka 2/ (nového) „insolvenčního správce“ dlužníka, 3/ soudního exekutora JUDr. Vladimíra Plášila, LL.M. (dále též jen „V. P.“), a 4/ soudní exekutorky Mgr. Zuzany Sobíškové.

[3] K odvolání V. P. Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. listopadu 2017, č. j. 24 Co 178/2017-63, potvrdil usnesení obvodního soudu.

[4] Proti usnesení odvolacího soudu podal V. P. dovolání (podáním datovaným 11. dubna 2018), požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Současně dovolatel navrhl, aby Nejvyšší soud odložil vykonatelnost dovoláním napadeného usnesení; tento návrh odůvodnil tím, že kdyby dovolací soud dovolání vyhověl a v mezidobí by bylo skončeno insolvenční řízení, „bylo by tak vyloučeno legitimní uspokojení pohledávky dovolatele“.

[5] S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení (a tedy i pro rozhodnutí o návrhu na odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí Nejvyšším soudem) rozhodný zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen „o. s. ř.“), v aktuálním znění.

[6] Podle ustanovení § 243 písm. a/ o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

[7] V usnesení ze dne 21. listopadu 2017, sp. zn. 27 Cdo 5003/2017 (jež bylo na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, jež se konalo 11. dubna 2018, schváleno k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek), jakož v usnesení ze dne 30. srpna 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016 (z nějž usnesení sp. zn. 27 Cdo 5003/2017 výslovně vychází), Nejvyšší soud rozebral předpoklady, za nichž lze vyhovět návrhu na odklad vykonatelnosti rozhodnutí podle výše citovaného ustanovení. Jedním z těchto předpokladů je i to, že podle dovoláním napadeného (výroku) rozhodnutí odvolacího soudu lze (případně též ve spojení s rozhodnutím soudu prvního stupně) nařídit výkon rozhodnutí nebo zahájit (případně nařídit) exekuci.

[8] Jak se podává z konečné zprávy o zpeněžování majetku z podstaty a o vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce ze dne 27. března 2018 (dále jen „konečná zpráva“), vypracované L. V. v insolvenčním řízení vedeném u insolvenčního soudu na majetek dlužníka pod sp. zn. KSPH 68 INS 13504/2016, předmět úschovy již byl L. V. vydán (a přijat) do majetkové podstaty dlužníka (srov. k tomu dále též usnesení ze dne 23. dubna 2018, č. j. KSPH 68 INS 13504/2016-B-24, jímž insolvenční soud onu konečnou zprávu schválil).

[9] Nynější insolvenční řízení vedené na majetek dlužníka přitom bylo zahájeno věřitelským insolvenčním návrhem ze dne 6. června 2016, přičemž téhož dne v 10.46 hodin nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Usnesením ze dne 9. září 2016, č. j. KSPH 68 INS 13504/2016-A-31, insolvenční soud mimo jiné:

1/ Zjistil úpadek dlužníka (bod I. výroku).

2/ Insolvenční správkyní dlužníka ustanovil L. V. (bod II. výroku).

3/ Povolil řešení úpadku dlužníka oddlužením (bod III. výroku).

[10] Usnesením ze dne 10. listopadu 2016, č. j. KSPH 68 INS 13504/2016-B-10, pak insolvenční soud mimo jiné:

1/ Schválil oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty (bod I. výroku).

2/ Určil, že při oddlužení bude rozvržen výtěžek ze zpeněžení majetkové podstaty ve výši 832 419,96 Kč, získaný jako hyperocha z prvního insolvenčního řízení (bod III. výroku).

[11] Důvod zamítnout návrh na odklad vykonatelnosti je dán již proto, že podle rozhodnutí, jehož výkon má být odložen, již bylo plněno (srov. odstavce [7] a [8]).

[12] S přihlédnutím ke skutečnostem shrnutým v odstavcích [9] a [10] pak bez ohledu na to, co bylo řečeno v odstavci [11], je důvod zamítnout návrh na odklad vykonatelnosti též proto, že aktivita, kterou dovolatel i touto cestou vyvíjí ve prospěch exekuce (vedené oprávněnými P. a M. H. proti povinnému insolvenčnímu dlužníku) jejímž provedením byl pověřen, je od okamžiku, kdy v nynějším insolvenčním řízení nastaly účinky spojené se zahájením tohoto řízení (6. června 2016 v 10.46 hodin) zakázaným pokračováním v provádění exekuce [§ 109 odst. 1 písm. c/ zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších předpisů].

[13] Nejvyšší soud proto dovolatelův návrh na odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného usnesení zamítl jako zjevně neopodstatněný.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. května 2018

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru