Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 90/2017Usnesení NS ze dne 31.07.2017

HeslaPodmínky řízení
Oddlužení
Insolvenční řízení
Žaloba
Ustanovení zástupce
KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.ICDO.90.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 30 o. s. ř.

§ 243e odst. 1,2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSLB 76 INS XY

76 ICm XY

29 ICdo 90/2017-125

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobkyně P. - S. se sídlem v XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupené Mgr. Michaelou Rotterovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Údolní 552/65, PSČ 602 00, proti žalovanému J. H., narozenému XY, bytem v XY, zastoupenému Mgr. Davidem Bezuchou, advokátem, se sídlem v Liberci, Kostelní 10/5, PSČ 460 01, o určení pravosti pohledávky, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci pod sp. zn. 76 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka J. H., vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 76 INS XY, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. května 2016, č. j. 76 ICm XY, 104 VSPH XY (KSLB 76 INS XY), takto:

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. května 2016, č. j. 76 ICm XY, 104 VSPH XY (KSLB 76 INS XY) se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze k odvolání žalovaného usnesením ze dne 4. května 2016, č. j. 76 ICm XY VSPH XY (KSLB 76 INS XY), potvrdil usnesení ze dne 16. března 2016, č. j. 76 ICm XY, jímž insolvenční soud zamítl návrh žalovaného na ustanovení zástupce.

Proti tomuto usnesení podal žalovaný dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení vyžadovanou ustanovením § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

Nejvyšší soud usnesením ze dne 28. února 2017, sen. zn. 29 ICdo 76/2016-97, změnil usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. srpna 2016, 3. srpna 2016, č.j. 76 ICm XY VSPH XY (KSLB 76 INS XY), tak, že se usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci mění tak, že žalovanému se pro řízení o dovolání proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 4. května 2016, č. j. 76 ICm XY VSPH XY (KSLB 76 INS XY), ustanovuje zástupce Mgr. David Bezucha.

Prostřednictvím ustanoveného zástupce podal žalovaný ve lhůtě určené ustanovením § 241b odst. 3 o. s. ř. proti usnesení odvolacího soudu ze dne 4. května 2016 dovolání, odkazuje co do jeho přípustnosti na ustanovení § 237 o. s. ř., maje za to, že se odvolací soud při řešení otázky, zda žalovaný splňuje předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů (§ 30 o. s. ř.), odchýlil od rozhodovací praxe dovolacího soudu a od nálezů Ústavního soudu „ve věci práva na právní pomoc“.

Dovolatel akcentuje, že neobstojí závěr odvolacího soudu, podle něhož nezbytně nepotřebuje k ochraně svých zájmů zástupce, jelikož (incidenční) žaloba proti němu byla podána opožděně, a věc se tak stala pro žalovaného jednoduchou, když k pohledávce nebude přihlíženo a věc bude posuzována jen z procesního hlediska. Přitom usnesení o schválení oddlužení ze dne 2. února 2016, č. j. KSLB 76 INS XY – pokračuje dovolatel – bylo zveřejněno dne 3. února 2016 a třicetidenní lhůta k podání žaloby (o určení pravosti pohledávky popřené dlužníkem) skončila dne 4. března 2016; posledního dne této lhůty byla žaloba doručena insolvenčnímu soudu.

Dále dovolatel snáší argumenty ve prospěch názoru o tom, že splňuje předpoklady pro ustanovení zástupce (srov. ustanovení § 30 o. s. ř.).

Dovolání žalovaného je přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., a to k řešení otázky dovoláním otevřené, když právní posouzení věci odvolacím odporuje níže zmíněné judikatuře Nejvyššího soudu.

Nejvyšší soud již v usnesení sen. zn. 29 ICdo 76/2016, jímž žalovanému ustanovil zástupce pro toto dovolací řízení přijal závěr, podle něhož za stavu, kdy návrh dlužníka, aby insolvenční soud žalobu pro opožděnost odmítl, insolvenční soud usnesením ze dne 1. června 2016, č. j. 76 ICm XY, zamítl, uzavíraje, že žaloba byla podána včas, nejsou žádné pochybnosti o tom, že ze strany žalovaného nejde (podle dosavadního obsahu spisu) o zjevně bezúspěšné bránění práva, přičemž vzhledem k povinnému zastoupení žalovaného v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), jakož i k tomu, že žalovaný, jehož úpadek je řešen oddlužením, vzhledem ke svým poměrům jinak splňuje předpoklady pro (byť i jen částečné) osvobození od soudních poplatků, usnesení odvolacího soudu (ze dne 3. srpna 2016) podle ustanovení § 243d písm. b) o. s. ř. změnil tak, že žalovanému pro řízení o jeho dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. května 2016, č. j. 76 ICm XY VSPH XY(KSLB 76 INS XY), ustanovil zástupce.

K otázce svévolného nebo zřejmě bezúspěšného uplatňování nebo bránění práva srov. dále usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, uveřejněné pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Jelikož právní posouzení věci odvolacím soudem, založené na tom, že vzhledem k opožděnosti žaloby „se věc stala jednoduchou“ (a žaloba bude jako opožděná odmítnuta), neobstojí již s ohledem na závěry o včasnosti žaloby formulované v usnesení insolvenčního soudu (ze dne 1. června 2016), Nejvyšší soud usnesení odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení (§ 243e odst. 1 a 2 o. s. ř.).

V další fázi řízení bude úkolem odvolacího soudu opětovně posoudit, zda žalovaný splňuje předpoklady pro ustanovení zástupce (§ 30 o. s. ř., jakož i důvody bodu 14. nálezu Ústavního soudu ze dne 12. srpna 2014, sp. zn. I. ÚS 3849/11), a to i s ohledem na další skutečnosti uplatněné dovolatelem v době po vydání zrušeného usnesení.

Právní názor Nejvyššího soudu je pro odvolací soud závazný (§ 243g odst. 1 o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; žalovanému se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. července 2017

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru