Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 85/2020Usnesení NS ze dne 29.06.2020

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieB
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ICDO.85.2020.1
Dotčené předpisy

§ 237 až 238a o. s. ř.

§ 236 odst. 1 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSPH 35 INS XY

65 ICm XY

29 ICdo 85/2020-697

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobkyně JUDr. Ing. Kristýny Fronc Chalupecké, Ph.D., se sídlem v Praze 10, Zemské právo 1574/3, PSČ 102 00, jako insolvenční správkyně dlužníka V., zastoupené Mgr. Ing. Petrou Bělicovou, advokátkou, se sídlem v Praze 6, Buzulucká 678/6, PSČ 160 00, proti žalovanému SG Equipment Finance Czech Republic s. r. o., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, identifikační číslo osoby 61061344, zastoupenému Mgr. Robertem Němcem, LL.M., advokátem, se sídlem v Praze 1, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, za účasti J. L., narozeného XY, bytem XY, jako vedlejšího účastníka řízení na straně žalobkyně, zastoupeného JUDr. Vladimírem Krejčím, advokátem, se sídlem v Pardubicích, Sukova třída 1260, PSČ 530 02, o odpůrčí žalobě, o vstupu vedlejšího účastníka do řízení, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 65 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka V., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 35 INS XY, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. září 2019, č. j. 65 ICm XY,101 VSPH XY (KSPH 35 INS XY), takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

V průběhu řízení o odvolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. ledna 2019, č. j. 65 ICm XY, vedeného u Vrchního soudu v Praze pod sen. zn. 101 VSPH 432/2019, namítl žalovaný nepřípustnost vstupu věřitele J. L. (dále jen „J. L.“) do řízení jako vedlejšího účastníka řízení na straně žalobkyně.

Usnesením ze dne 5. září 2019, č. j. 65 ICm XY, 101 VSPH XY (KSPH 35 INS XY), Vrchní soud v Praze připustil vstup věřitele J. L. do řízení jako vedlejšího účastníka na straně žalobkyně.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.

Dovoláním – jakožto mimořádným opravným prostředkem – lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu tehdy, připouští-li to zákon [§ 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“)].

Přípustnost dovolání vymezují ustanovení § 237 až § 238a o. s. ř.

O případ uvedený v § 238a o. s. ř. nejde a dovolání není objektivně přípustné ani podle § 237 o. s. ř. Napadené usnesení je sice rozhodnutím odvolacího soudu, není ale rozhodnutím odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí (srov. i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, uveřejněné pod číslem 80/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Okolnost, že odvolací soud poskytl účastníkům v napadeném usnesení nesprávné poučení o tom, že dovolání (při splnění dalších podmínek) přípustné být může, možnost podat dovolání tam, kde to zákon nepřipouští, nezakládá (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a nález Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008, sp. zn. II. ÚS 323/07, uveřejněný pod číslem 210/2008 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu). Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl jako nepřípustné.

K absenci výroku o nákladech dovolacího řízení srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že za součást dovolacích nákladů dovolatele nebude možné pokládat část zaplaceného soudního poplatku z dovolání ve výši 6.000 Kč, neboť dovolání směřující proti rozhodnutí, jímž odvolací soud rozhodl o vstupu vedlejšího účastníka do řízení, není dovoláním směřujícím proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, a tudíž soudní poplatek za podané dovolání činí (pouze) 4.000 Kč (ve shodě s položkou 23 bodem 2. Sazebníku poplatků, jenž je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích). Soud prvního stupně tudíž vrátí žalovanému přeplatek soudního poplatku za dovolání, zaplacený na základě jeho nesprávné výzvy ze dne 2. dubna 2020 (č. l. 688), postupem dle § 10 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 6. 2020

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru