Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 76/2017Usnesení NS ze dne 05.10.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.ICDO.76.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 3813/17 ze dne 20.12.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jiří Zemánek


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÁ REPUBLIKA MSPH 93 INS 37764/2013

originál 193 ICm 2398/2014

29 ICdo 76/2017-213

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Tomáše Brauna v právní věci žalobce immigon portfolioabbau ag, se sídlem ve Vídni, Peregringasse 2, PSČ 1090, Rakouská republika, registrační číslo osoby 116476p, zastoupeného Mgr. Richardem Hořejším, advokátem, se sídlem v Praze 1, Revoluční 655/1, PSČ 110 00, proti žalované Mgr. Ing. Petře Hýskové, se sídlem v Praze 2, Tyršova 1835/13, PSČ 120 00, jako insolvenční správkyni dlužníka CLANROY a. s., zastoupené Mgr. Petrem Řehákem, advokátem, se sídlem v Praze 3, Domažlická 1256/1, PSČ 130 00, o vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 193 ICm 2398/2014, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka CLANROY a. s., se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 26426927, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 93 INS 37764/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 5. ledna 2017, č. j. 193 ICm 2398/2014, 101 VSPH 521/2016-146 (MSPH 93 INS 37764/2013), takto:

Právní moc rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 5. ledna 2017, č. j. 193 ICm 2398/2014, 101 VSPH 521/2016-146 (MSPH 93 INS 37764/2013), se odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném proti tomuto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem změnil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. února 2016, č. j. 193 ICm 2398/2014-109, tak, že ze soupisu majetkové podstaty dlužníka vyloučil finanční prostředky ve výši 36 194 846,50 Kč nacházející se na vnitřním účtu Komerční banky, a. s., č. 276181200227/0100 (první výrok) a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů (druhý výrok).

Proti tomuto rozhodnutí podala žalovaná (Mgr. Ing. Petra Hýsková, jako insolvenční správkyně dlužníka CLANROY a. s.) dovolání, přičemž současně navrhla, aby dovolací soud odložil vykonatelnost a právní moc (viz i podání žalované došlé dovolacímu soudu 13. července 2017) napadeného rozhodnutí.

Žalobce (immigon portfolioabbau ag) s odkladem vykonatelnosti dovoláním napadeného rozsudku nesouhlasil.

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozsudku je pro dovolací řízení rozhodný zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen „o. s. ř.“), ve znění účinném do 29. září 2017 (článek II bod 2. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Podle § 243 písm. b/ o. s. ř., před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Vzhledem k tomu, že majetková podstata dlužníka reprezentovaná dovolatelkou jako insolvenční správkyní dlužníka je závažně ohrožena na svých právech s ohledem na důsledky spojené s vyloučením sporné majetkové hodnoty značné výše z majetkové podstaty a odklad právní moci se nedotkne poměrů jiných osob než účastníků řízení, Nejvyšší soud (aniž by tím předjímal rozhodnutí o dovolání) rozhodl, že se odkládá právní moc napadeného rozhodnutí odvolacího soudu až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v označené věci žalovanou (§ 243 písm. b/ o. s. ř.).

S ohledem na odklad právní moci napadeného rozsudku odvolacího soudu je tak z podstaty věci bezpředmětný návrh na odklad jeho vykonatelnosti. Nadto Nejvyšší soud poznamenává, že podle § 243 o. s. ř. nelze odložit vykonatelnost rozsudku, jímž bylo vyhověno vylučovací žalobě podle § 225 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) [(k tomu srov. např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2012, sp. zn. 29 Cdo 883/2012, uveřejněného pod číslem 125/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek].

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. října 2017

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru