Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 6/2019Usnesení NS ze dne 29.04.2020

HeslaInsolvenční řízení
Incidenční spory
Úpadek
Insolvenční správce
Žaloba pro zmatečnost
Dovolání
Oddlužení
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ICDO.6.2019.1
Dotčené předpisy

§ 29 IZ.

§ 237 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSOS 37 INS XY

22 ICm XY

29 ICdo 6/2019-43

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužnice M. K., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS XY, o žalobě pro zmatečnost proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. října 2017, č. j. KSOS 37 INS XY, 2 VSOL XY, o dovolání Administrace insolvencí CITY TOWER, v. o. s., se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 29 41 48 73, zastoupené JUDr. Zbyňkem Jirouškem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Táborská 65/29, PSČ 140 00, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. října 2018, č. j. 22 ICm XY, 14 VSOL XY (KSOS 37 INS XY), takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě (dále jen „insolvenční soud“) usnesením ze dne 20. dubna 2017, č. j. KSOS 37 INS XY, (mimo jiné) zjistil úpadek dlužnice (M. K.), ustanovil insolvenčního správce (Administraci insolvencí CITY TOWER, v. o. s. ˗ dále též jen „původní insolvenční správce“), povolil řešení úpadku dlužnice oddlužením, nařídil přezkumné jednání na den 20. července 2017 a svolal schůzi věřitelů, s tím, že předmětem jejího jednání bude (i) rozhodnutí o insolvenčním správci podle ustanovení § 29 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), bude-li takový návrh podán.

Usnesením ze dne 20. července 2017, č. j. KSOS 37 INS XY potvrdil insolvenční soud usnesení schůze věřitelů, jímž byl odvolán z funkce původní insolvenční správce a do této funkce ustanoven insolvenční správce nový (Ostravská insolvenční v. o. s.). Proti tomuto usnesení podal původní insolvenční správce odvolání, které Vrchní soud v Olomouci odmítl usnesením ze dne 25. října 2017, č. j. KSOS 37 INS XY, 2 VSOL XY.

Žalobu pro zmatečnost, kterou se původní insolvenční správce domáhal zrušení usnesení odvolacího soudu ze dne 25. října 2017, zamítl insolvenční soud usnesením ze dne 14. srpna 2018, č. j. 22 ICm XY; posledně označené usnesení potvrdil Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 30. října 2018, č. j. 22 ICm XY, 14 VSOL XY (KSOS 37 INS XY).

Dovolání původní insolvenční správkyně proti tomuto usnesení odvolacího soudu, které mohlo být přípustné jen podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyšší soud odmítl jako bezpředmětné podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř.

Učinil tak proto, že v době po podání dovolání insolvenční soud usnesením ze dne 18. března 2019, č. j. KSOS 37 INS XY, (mimo jiné) vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnicí plněním splátkového kalendáře a zprostil Ostravskou insolvenční v. o. s. funkce insolvenčního správce. Právní mocí usnesení, jímž insolvenční soud vzal na vědomí splnění oddlužení (18. března 2019) tak insolvenční řízení skončilo.

Opravný prostředek (dovolání) původního insolvenčního správce se tak stal bezpředmětným v důsledku okolností nastalých po vydání dovoláním napadeného rozhodnutí (k postupu při bezpředmětnosti opravného prostředku srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2019, sen. zn. 29 NSČR 159/2018, včetně judikatury Nejvyššího soudu zmíněné v jeho důvodech).

Absence výroku o nákladech dovolacího řízení je dána tím, že žaloba pro zmatečnost je (pouze) mimořádným opravným prostředkem podaným (v této věci) proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení, ve kterém soud postupuje (je povinen postupovat) stejně jako soud rozhodující o jiných opravných prostředcích (o odvolání nebo o dovolání) proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení, a v němž si každý z účastníků nese náklady insolvenčního řízení ze svého [§ 170 písm. f) insolvenčního zákona].

Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. prosince 2015, sen. zn. 29 ICdo 6/2014, a ze dne 29. února 2016, sen. zn. 29 ICdo 16/2016, uveřejněná pod čísly 51/2017 a 32/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2020, sen. zn. 29 ICdo 144/2019.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; osobám, o nichž tak stanoví insolvenční zákon, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 4. 2020

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru