Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 51/2018Usnesení NS ze dne 28.05.2020

HeslaPřípustnost dovolání
Svědci
Dokazování
Účastníci řízení
Incidenční spory
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ICDO.51.2018.1
Dotčené předpisy

§ 210 IZ.

§ 131 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSUL 71 INS XY

71 ICm XY

29 ICdo 51/2018-156

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v právní věci žalobkyně JUDr. Ing. Kristýny Fronc Chalupecké, se sídlem v Praze, Zemské právo 1574/3, PSČ 102 00, jako insolvenční správkyně dlužníka B., zastoupené Mgr. Vladimírem Enenklem, advokátem, se sídlem v Brně, Orlí 492/18, PSČ 602 00, proti žalovaným 1/ J. B., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Ing. Pavlem Cinkem, LL.M., advokátem, se sídlem v Plzni, Veleslavínova 363/33, PSČ 301 00, a 2/ J. M., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Ing. Vlastimilem Němcem, advokátem, se sídlem v Chomutově, Kadaňská 3550/39, PSČ 430 03, o určení neúčinnosti právního úkonu, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 71 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka B., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 71 INS XY, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 18. prosince 2017, č. j. 71 ICm XY, 104 VSPH XY (KSUL 71 INS XY), takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit každému ze žalovaných na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 4 114 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jejich zástupců.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 8. září 2017, č. j. 71 ICm XY, Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen „insolvenční soud“) zamítl žalobu, kterou se žalobkyně (JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, jako insolvenční správkyně dlužníka B.) domáhala určení neúčinnosti právního úkonu spočívajícího v tom, že dlužník udělil dne 31. prosince 2012 souhlas prvnímu žalovanému (J. B.) s převzetím dluhu druhého žalovaného (J. M.) ze smlouvy o půjčce ze dne 31. ledna 2012 v částce 5 mil. Kč s příslušenstvím (bod I. výroku) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (bod II. a III. výroku).

K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze v záhlaví uvedeným rozhodnutím rozsudek insolvenčního soudu potvrdil (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu, a to výslovně proti oběma výrokům, podala žalobkyně dovolání, jehož přípustnost vymezuje ve smyslu § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), argumentem, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky procesního práva, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena. Namítá, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci, a navrhuje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí, jakož i rozsudek insolvenčního soudu zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení.

Konkrétně má dovolatelka za to, že insolvenční soud, potažmo odvolací soud, pochybil v tom, že neprovedl navržený důkaz výslechem prvního žalovaného. Tento žalovaný je jednatelem dlužníka a má tak v insolvenčním řízení (jehož součástí jsou i incidenční spory) poskytovat podle § 210 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) součinnost. Není tak možné, aby první žalovaný odepřel poskytnout výpověď v této věci a soud na základě tohoto odepření důkaz výslechem neprovedl.

První žalovaný ve vyjádření k dovolání navrhl, aby Nejvyšší soud dovolání odmítl jako opožděné, popřípadě je zamítl. Druhý žalovaný ve vyjádření k dovolání navrhl, aby Nejvyšší soud dovolání odmítl.

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. bod 2., části první, článku II. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

K dovolání proti výroku odvolacího soudu o náhradě nákladů řízení (druhý výrok).

Dovolání proti druhému výroku rozsudku odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, je podle § 238 odst. 1 písm. h/ o. s. ř. objektivně nepřípustné. Nejvyšší soud proto dovolání v této části odmítl podle § 243c odst. 1 o. s. ř.

K dovolání proti potvrzujícímu výroku odvolacího soudu (první výrok).

Z § 237 o. s. ř. vyplývá, že musí jít o rozhodnutí odvolacího soudu, které je založeno na vyřešení právní otázky. Řešená právní otázka může mít povahu hmotněprávní nebo procesní (závisí na posouzení otázek procesního práva). S přihlédnutím k § 241a o. s. ř., jež jako jediný způsobilý dovolací důvod vymezuje ten, jenž je založen na námitce, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci (dovolací důvod dle § 241a odst. 1 o. s. ř.), a jež s účinností od 30. září 2017 výslovně vylučuje tzv. zmatečnostní vady řízení dle § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a/ a b/ a § 229 odst. 3 o. s. ř., nejsou způsobilým dovolacím důvodem ani tvrzené „jiné vady“, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a k nimž Nejvyšší soud přihlíží z úřední povinnosti u přípustného dovolání (§ 242 odst. 3 o. s. ř.), jestliže takové (tvrzené) vady procesu získání skutkových zjištění (zejména provádění a hodnocení důkazů) nezahrnují podmínku existence právní otázky procesního práva ve smyslu § 237 o. s. ř. Srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. prosince 2019, sp. zn. 29 Cdo 3900/2019.

Namítá-li dovolatelka, že „rozsudek insolvenčního soudu trpí vadou“, neprovedl-li insolvenční soud ve věci důkaz výslechem prvního žalovaného, a vytýká-li odvolacímu soudu nesprávnost závěru, že soud prvního stupně shora uvedeným postupem nepochybil, uplatňuje tímto ve skutečnosti vadu řízení. Ta však sama o sobě není způsobilým dovolacím důvodem a pro její posouzení nelze dovolání podle § 237 o. s. ř. připustit.

Ostatně, judikatorní závěry k aplikaci § 131 o. s. ř. lze mít za ustálené způsobem, s nímž je napadené rozhodnutí v souladu (a žádné korekce pro spory vyvolané insolvenčním řízením nevyžadují). Srov. např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. května 2016, sp. zn. 21 Cdo 1862/2015, uveřejněný pod číslem 53/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Nejvyšší soud proto dovolání odmítl jako nepřípustné podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.

Pro úplnost (bez vlivu na výsledek dovolacího řízení) Nejvyšší soud dodává, že poskytnutí součinnosti podle § 210 insolvenčního zákona má zcela zjevně jiný účel než překonání nesouhlasu účastníka řízení s jeho výpovědí.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Dovolání žalobkyně bylo odmítnuto a každému z žalovaných tak vzniklo právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Ty v dané věci, vzhledem k zastoupení žalovaných advokáty, sestávají z mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby (vyjádření prvního žalovaného k dovolání z 3. dubna 2018 a vyjádření druhého žalovaného ze dne 29. března 2018) z částky 50 000 Kč podle § 9 odst. 4 písm. c/ vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění účinném do 30. června 2018, která podle § 7 bodu 5. této vyhlášky činí 3 100 Kč. Spolu s režijním paušálem za jeden úkon právní služby ve výši 300 Kč (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu) a s připočtení náhrady za 21% daň z přidané hodnoty ve výši 714 Kč jde o částku 4 114 Kč, kterou je žalobkyně povinna zaplatit každému z žalovaných k rukám jejich advokátů (§ 149 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, mohou se oprávnění domáhat exekuce (výkonu rozhodnutí).

V Brně dne 28. 5. 2020

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru