Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 43/2020Usnesení NS ze dne 26.05.2020

HeslaPoplatky soudní
Podmínky řízení
Lhůty
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ICDO.43.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243 odst. 1 o. s. ř.

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

KSHK 40 INS XY

40 ICm XY

29 ICdo 43/2020-374

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Rostislavem Krhutem v právní věci žalobce Z. H., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Simonou Šulcovou, advokátkou, se sídlem v Praze 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 1554/6, PSČ 130 00, proti žalovanému JUDr. Vítu Biolkovi, MBA, LL.M., se sídlem v Hradci Králové, Bohuslava Martinů 1038, PSČ 500 02, jako insolvenčnímu správci dlužníka G., za účasti Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, se sídlem v Hradci Králové, Zieglerova 189/1, PSČ 500 39, o vyloučení nemovitých věcí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 40 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka G., se sídlem v XY, identifikační číslo osoby XY, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 40 INS XY, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 31. května 2018, č. j. 40 ICm XY, 101 VSPH XY (KSHK 40 INS XY), takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové (dále jen „insolvenční soud“) rozsudkem ze dne 15. února 2017, č. j. 40 ICm XY, zamítl žalobu, jíž se žalobce (Z. H.) domáhal vyloučení nemovitých věcí (blíže označených v rozsudku) z majetkové podstaty dlužníka (G.) [bod I. výroku], uložil zaplatit žalobci za znalecký posudek a výslech znalce částku 9 420,67 Kč (bod II. výroku), rozhodl o vrácení částky 579,33 Kč ze zálohy ve výši 10 000 Kč žalobci (bod III. výroku) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (bod IV. výroku).

K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem potvrdil rozsudek insolvenčního soudu (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dne 1. října 2018 včasné dovolání (č. l. 334 procesního spisu), obsahující jen obecné formulace, neobsahující ani konkrétní vymezení dovolacího důvodu, ani údaje o tom, v čem konkrétně spatřuje dovolatel splnění předpokladů přípustnosti dovolání.

Insolvenční soud usnesením ze dne 12. července 2019, č. j. 40 ICm XY, vyzval dovolatele, aby do 15 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za podané dovolání, který činí 14 000 Kč, a současně jej poučil o následcích jeho nezaplacení.

V reakci na uvedenou výzvu požádal dovolatel ve lhůtě pro zaplacení soudního poplatku insolvenční soud o přiznání osvobození od soudního poplatku za podané dovolání (č. l. 349 procesního spisu), které mu nebylo usnesením insolvenčního soudu ze dne 28. listopadu 2019, č. j. 40 ICm XY, potvrzeným usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 22. ledna 2020, č. j. 40 ICm XY, 103 VSPH XY (KSHK 40 INS XY), přiznáno.

Jelikož dovolatel v souvislosti s podaným dovoláním nesplnil svoji poplatkovou povinnost, vyzval jej Nejvyšší soud opětovně k zaplacení soudního poplatku za dovolání usnesením ze dne 1. dubna 2020 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. dubna 2019, sp. zn. 30 Cdo 825/2019, uveřejněné pod číslem 1/2020 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Ve lhůtě stanovené pro zaplacení soudního poplatku, požádal dovolatel znovu o přiznání osvobození od soudního poplatku za dovolání, obecně uvádějíc jako novou rozhodnou skutečnost negativní dopad virové epidemie a nouzového stavu na jeho příjmy.

Osvobození od soudních poplatků lze dle ustanovení § 138 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) účastníkovi přiznat, odůvodňují-li to jeho poměry a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva.

Vzhledem k tomu, že dovolání trpí vadami, které nebyly ve lhůtě dle ustanovení § 241b odstavec 3 o. s. ř. odstraněny (a tedy již odstraněny být nemohou), je zřejmé, že dovolání by jinak muselo být odmítnuto jako neprojednatelné dle ustanovení § 243c odstavec 1 o. s. ř. K tomu srov. zejména usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2017, sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16.

Z pohledu dovolatele jde tedy o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, bez dalšího bránící soudu přiznat dovolateli osvobození od soudních poplatků.

Nejvyšší soud proto zastavil dovolací řízení pro nezaplacení soudního poplatku dle § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. část třetí, článek VI zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), přihlížeje též k tomu, že u dovolatele jde o opakovanou žádost o osvobození od soudního poplatku za dovolání a opakované rozhodování o nepřiznání osvobození od soudních poplatků, spojené se zasíláním opakovaných výzev k zaplacení soudního poplatku by vedlo jen k nežádoucím průtahům v řízení.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 163 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 větu první o. s. ř., když dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, a žalovanému podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. bod 2, části první článku II zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Poučení: Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 5. 2020

Mgr. Rostislav Krhut

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru