Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 19/2020Usnesení NS ze dne 31.03.2020

HeslaDovolání
Odklad vykonatelnosti
Incidenční spory
KategorieE EU
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ICDO.19.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSPH 70 INS XY

75 ICm XY

29 ICdo 19/2020-132

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v právní věci žalobce R. V., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Bc. Milanem Schubertem, advokátem, se sídlem v Litoměřicích, Mírové náměstí 157/30, PSČ 412 01, proti žalovanému Ing. Davidu Jánošíkovi, se sídlem v Hradci Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, jako insolvenčnímu správci dlužníků K. M. a R. M., zastoupenému JUDr. Pavlem Hráškem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Týnská 1053/21, PSČ 110 00, o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníků, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 75 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníků K. M., narozené XY, a R. M., narozeného XY, obou bytem XY, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 70 INS XY, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. října 2019, č. j. 75 ICm XY, 102 VSPH XY (KSPH 70 INS XY), o návrhu žalobce na odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí, takto:

Návrh žalobce na odklad vykonatelnosti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. října 2019, č. j. 75 ICm XY, 102 VSPH XY (KSPH 70 INS XY), se zamítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 3. května 2019, č. j. 75 ICm XY, Krajský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“):

1/ Vyloučil z majetkové podstaty dlužníků K. M. a R. M. označené nemovitosti (bod I. výroku).

2/ Uložil žalovanému (Ing. Davidu Jánošíkovi, jako insolvenčnímu správci dlužníků K. M. a R. M.) zaplatit žalobci (R. V.) na náhradě nákladů řízení částku 23 600 Kč, do tří dnů od právní moci rozsudku, k rukám jeho zástupce (bod II. výroku).

K odvolání žalobce i žalovaného Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 15. října 2019, č. j. 75 ICm XY, 102 VSPH XY (KSPH 70 INS XY):

1/ Změnil rozsudek insolvenčního soudu tak, že žalobu zamítl (první výrok).

2/ Uložil žalobci zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů částku 20 570 Kč, do tří dnů od právní moci rozsudku, k rukám jeho zástupce (druhý výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, požaduje, aby Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu změnil tak, že rozsudek insolvenčního soudu potvrdí. Současně dovolatel navrhuje, aby Nejvyšší soud odložil vykonatelnost dovoláním napadeného rozsudku, s tím, že mu hrozí závažná újma, když obvyklá cena nemovitostí, které jsou předmětem žaloby, pro účely zpeněžení byla stanovena ve výši jedné poloviny jejich skutečné hodnoty.

S přihlédnutím k době vydání dovoláním napadeného rozsudku (15. října 2019) je pro dovolací řízení (a tedy i pro rozhodnutí o návrhu na odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí) rozhodný zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen „o. s. ř.“), v aktuálním znění (srov. bod 2., části první článku II. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Podle § 243 o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit a/ vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma, nebo b/ právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

V usnesení ze dne 30. srpna 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016, Nejvyšší soud shrnul, že s přihlédnutím k účelu, k němuž slouží odklad vykonatelnosti ve smyslu § 243 písm. a/ o. s. ř., patří k předpokladům, za nichž může dovolací soud odložit vykonatelnost dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu, a které musí být splněny kumulativně, též to, že:

1/ dovolání nemá vady, které by bránily v pokračování v dovolacím řízení, a je včasné a přípustné (subjektivně i objektivně),

2/ podle dovoláním napadeného (výroku) rozhodnutí lze nařídit výkon rozhodnutí nebo zahájit (případně nařídit) exekuci.

Rozhodnutí o zamítnutí žaloby má charakter rozhodnutí, podle kterého nelze nařídit výkon rozhodnutí nebo zahájit (případně nařídit) exekuci. Z tohoto pohledu u prvního výroku rozsudku, jímž odvolací soud změnil rozsudek insolvenčního soudu tak, že žalobu na vyloučení nemovitostí ze soupisu majetkové podstaty dlužníků zamítl, nepřichází v úvahu výkon rozhodnutí nebo exekuce, a tudíž ani odklad vykonatelnosti.

Tomu, aby bylo možné posuzovat odložení vykonatelnosti napadeného rozhodnutí v rozsahu, v němž dovolání směřuje proti výroku o nákladech řízení, pak brání okolnost, že proti tomuto výroku není dovolání objektivně přípustné (§ 238 odst. 1 písm. h/ o. s. ř.).

Nejvyšší soud proto návrh na odklad vykonatelnosti zamítl jako nedůvodný.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 3. 2020

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru