Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 147/2017Usnesení NS ze dne 31.10.2017

HeslaZastavení řízení
Poplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.ICDO.147.2017.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb.

§ 159 odst. 4,6 IZ.


přidejte vlastní popisek

KSPH 69 INS XY

69 ICm XY

29 ICdo 147/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobce J. U., narozeného XY, bytem XY, proti žalovanému JUDr. Danielu Kaplanovi, LL. M., se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 1597/19, PSČ 110 00, jako insolvenčnímu správci dlužnice K. P., o určení pravosti pohledávky, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 69 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužnice K. P., narozené XY, posledně bytem XY, zemřelé 7. srpna 2016, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 69 INS XY, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. října 2015, č. j. 69 ICm XY, 104 VSPH XY (KSPH 69 INS XY), takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Praze (dále jen „insolvenční soud“) dne 16. ledna 2015 se žalobce (J. U.) domáhal vůči žalovanému (JUDr. Danielu Kaplanovi, LL. M., jako insolvenčnímu správci dlužnice K. P.) určení pravosti pohledávky ve výši 1.185.497,34 Kč přihlášené do insolvenčního řízení dlužnice vedeného u insolvenčního soudu pod sp. zn. KSPH 69 INS XY.

Insolvenční soud usnesením ze dne 12. srpna 2015, č. j. 69 ICm XY, zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku (bod I. výroku) a rozhodl o nákladech řízení (bod II. výroku).

K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Usnesením ze dne 14. prosince 2016, č. j. 69 ICm XY, doručeným dovolateli zvlášť dne 25. ledna 2017, insolvenční soud dovolatele vyzval, aby do 3 dnů od doručení usnesení zaplatil soudní poplatek za dovolání a poučil ho o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno.

Jelikož dovolatel nezaplatil soudní poplatek za dovolání ve lhůtě určené výzvou insolvenčního soudu, ani později, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v rozhodném znění. Tento postup má přednost před zastavením dovolacího řízení pro neodstranění nedostatku povinného zastoupení. K tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2012, sen. zn. 29 NSČR 6/2012, uveřejněné pod číslem 57/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je – stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmíněné níže – dostupné i na webových stránkách Nejvyššího soudu.

Nad rámec shora uvedeného Nejvyšší soud doplňuje, že v době po vydání rozhodnutí odvolacího soudu insolvenční soud usnesením ze dne 31. října 2016, č. j. KSPH 69 INS XY, které nabylo právní moci dne 2. prosince 2016, (mimo jiné) zastavil insolvenční řízení dlužnice podle ustanovení § 107 odst. 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), neboť dlužnice v průběhu insolvenčního řízení zemřela. Nejde tedy o žádný z případů předvídaných ustanovením § 159 odst. 4 až 6 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), podle něhož v incidenčních sporech lze pokračovat (i) po skončení insolvenčního řízení.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. října 2017

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru