Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 146/2019Usnesení NS ze dne 29.04.2020

HeslaOdklad právní moci
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ICDO.146.2019.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. b) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

KSOS 36 INS

36 ICm

29 ICdo 146/2019-507

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Hynka Zoubka a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobců a) S., se sídlem XY, identifikační číslo osoby X, b) 4ALL Production s. r. o., se sídlem v Praze 9, Národních hrdinů 886, PSČ 190 12, identifikační číslo osoby 250 83 104, c) H. C., narozené XY, bytem XY, d) D. C., narozené XY, bytem XY, e) M. Č., narozeného XY, bytem XY, f) E., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, g) I. H., narozené XY, bytem XY, h) M. H., narozeného XY, bytem XY, ch) D. H., narozené XY, bytem XY, i) L. Ch., narozeného XY, bytem XY, j) I. Ch., narozené XY, bytem XY, k) O. J., dříve S., narozené XY, bytem XY, l) J. N., narozeného XY, bytem XY, m) D. N., narozené XY, bytem XY, n) J. P., narozeného XY, bytem XY o) J. P., narozené XY, bytem XY, p) M. P., narozeného XY, bytem XY, q) A. S., narozeného XY, bytem XY, r) A. S., narozeného XY, bytem XY, s) K. S., narozené XY, bytem XY, š) L. S., narozeného XY, bytem XY, t) M. S., narozené XY, bytem XY, u) T. S., narozeného XY, bytem XY, v) I. S., narozené XY, bytem XY, w) H. S., narozené XY, bytem XY, x) Z. Š., narozené XY, bytem XY, y) J. Š., narozeného XY, bytem XY, z) J. Š., narozené XY, bytem XY, všech zastoupených Mgr. Janem Švárou, advokátem, se sídlem v Praze 5, Duškova 164, PSČ 150 00, proti žalovanému K. H., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Alfrédem Šrámkem, advokátem, se sídlem v Ostravě, Českobratrská 1403/2, PSČ 702 00, o popření pohledávky, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 36 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka P., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 36 INS XY, o dovolání žalobců proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. června 2019, č. j. 36 ICm XY, 14 VSOL XY (KSOS 36 INS XY), o návrhu žalobců na odklad právní moci dovoláním napadeného rozhodnutí, takto:

Návrh na odklad právní moci rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. června 2019, č. j. 36 ICm XY, 14 VSOL XY (KSOS 36 INS XY), se zamítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 3. ledna 2019, č. j. 36 ICm XY, Krajský soud v Ostravě (dále jen „insolvenční soud“):

1/ Zamítl návrh žalobců na určení, že pohledávka věřitele K. H. přihlášená jím ve výši 3 900 000 Kč do insolvenčního řízení dlužníka P., vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 36 INS XY, a evidovaná tam pod č. P9, není po právu (bod I. výroku).

2/ Rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).

K odvolání žalobců Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 26. června 2019, č. j. 36 ICm XY, 14 VSOL XY (KSOS 36 INS XY):

1/ Potvrdil bod I. výroku rozsudku insolvenčního soudu (první výrok).

2/ Změnil bod II. výroku rozsudku insolvenčního soudu tak, že uložil žalobcům společně a nerozdílně zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení před insolvenčním soudem ve výši 10 200 Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozsudku, k rukám advokáta žalovaného (druhý výrok).

3/ Uložil žalobcům společně a nerozdílně zaplatit žalovanému na náhradě nákladů odvolacího řízení 6 800 Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozsudku, k rukám advokáta žalovaného (třetí výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalobci dovolání, požadujíce, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Současně dovolatelé navrhli, aby Nejvyšší soud odložil právní moc dovoláním napadeného rozhodnutí. Tento návrh odůvodnili tím, že vydáním výtěžku zpeněžení bytové jednotky, která slouží k zajištění pohledávky žalovaného, jim hrozí závažná újma, neboť v případě důvodnosti jejich dovolání by se již nemuseli uvedených finančních prostředků od žalovaného domoci zpět. Zároveň uvedli, že žalovaný nebude odložením právní moci dovoláním napadeného rozhodnutí ve svých právech nijak dotčen.

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozsudku je pro dovolací řízení (a tedy i pro rozhodnutí o návrhu na odklad právní moci dovoláním napadeného rozhodnutí Nejvyšším soudem) rozhodný zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen „o. s. ř.“), v aktuálním znění (srov. bod 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Nejvyšší soud se zabýval tím, zda v poměrech dané věci jsou splněny podmínky pro odklad právní moci napadeného rozhodnutí (§ 243 písm. b/ o. s. ř.). Podle citovaného ustanovení před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Nejvyšší soud návrh dovolatelů zamítl, jelikož s přihlédnutím ke kritériím formulovaným pro odklad právní moci dovoláním napadeného rozhodnutí v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. listopadu 2017, sp. zn. 27 Cdo 5003/2017, uveřejněném pod číslem 144/2018 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nemá v dané věci předpoklady pro odklad právní moci za splněné; závěr, že dovolatelům hrozí závažná újma, totiž nebyl osvědčen.

Ze zpráv insolvenční správkyně o stavu insolvenčního řízení (poslední zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 27. ledna 2020, B-39) je totiž zjevné, že insolvenční správkyně vyčkává s podáním návrhu na vydání výtěžku zpeněžení ve smyslu § 298 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), na skončení tohoto dovolacího řízení. Bude-li takový návrh přesto podán, mají žalobci právo podat proti návrhu insolvenční správkyně na vydání výtěžku zpeněžení námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku (§ 298 odst. 3 věta první insolvenčního zákona).

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 4. 2020

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru