Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 ICdo 13/2020Usnesení NS ze dne 19.03.2020

HeslaZastavení řízení
Způsobilost být účastníkem řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.ICDO.13.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243b o. s. ř.

§ 107 odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

MSPH 76 INS XY

179 ICm XY

29 ICdo 13/2020-225

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Hynkem Zoubkem v insolvenční věci dlužníka LUPEMI, s. r. o., se sídlem v Praze 10, Turnovského 263/4, PSČ 100 00, identifikační číslo osoby 610 65 242, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 76 INS XY, o žalobě pro zmatečnost podané dlužníkem proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. září 2010, č. j. MSPH 76 INS XY, 1 VSPH XY, a Městského soudu v Praze ze dne 8. června 2010, č. j. MSPH 76 INS XY, ve znění opravného usnesení ze dne 19. července 2010, č. j. MSPH 76 INS XY, o dovolání věřitele J. K., narozeného XY, bytem XY, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. října 2017, č. j. 4 Co 109/2015-195, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 14. dubna 2015, č. j. MSPH 179 ICm XY (MSPH 76 INS XY), zamítl žalobu pro zmatečnost podanou dlužníkem proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. září 2010, č. j. MSPH 76 INS XY, 1 VSPH XY, a Městského soudu v Praze ze dne 8. června 2010, č. j. MSPH 76 INS XY, ve znění opravného usnesení ze dne 19. července 2010, č. j. MSPH 76 INS XY.

Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka usnesení soudu prvního stupně napadeným usnesením potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal věřitel J. K. dne 10. ledna 2018 včasné dovolání, ve kterém žádal o ustanovení advokáta pro vyhotovení dovolání, neboť se jeho majetkové poměry zhoršily tak, že „je již nyní pod hranicí bídy“.

Konkurs prohlášený na majetek dlužníka byl usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23. září 2011, č. j. MSPH 76 INS XY, které nabylo právní moci dne 23. 2. 2012, zrušen z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a dlužník byl dne 15. května 2019 vymazán z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43537. Dlužník tedy v průběhu dovolacího řízení zanikl bez právního nástupce.

Za popsaného stavu věci Nejvyšší soud řízení o dovolání ve smyslu § 243b a § 107 odst. 5 o. s. ř. zastavil, jelikož dlužník ztratil způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 o. s. ř. ve spojení s § 118 a § 185 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a povaha věci neumožňuje v řízení pokračovat.

Nákladový výrok není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. bod 2., části první, článku II. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Brně dne 19. 3. 2020

Mgr. Hynek Zoubek

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru