Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 682/2017Usnesení NS ze dne 31.05.2017

HeslaObnova řízení
Směnečný a šekový platební rozkaz
Směnky
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.CDO.682.2017.1
Dotčené předpisy

§ 228 odst. 1 písm. a) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 682/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Jiřího Zavázala a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobce J. H., zastoupeného JUDr. Olgou Preclíkovou, advokátkou, se sídlem ve Zvoli, Březovská 498, PSČ 252 45, proti žalovanému V. Š., zastoupenému Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Na Zlatnici 301/2, PSČ 147 00, o zaplacení částky 300.000,- Kč s postižními právy ze směnky, o žalobě žalovaného na obnovu řízení, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 49 Cm 67/2013, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. října 2016, č. j. 12 Cmo 206/2016-106, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 6.134,70 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jeho zástupce.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze směnečným platebním rozkazem ze dne 16. dubna 2013, č. j. 49 Cm 67/2013-9, uložil žalovanému, aby zaplatil žalobci částku 300.000,- Kč s 6% úrokem od 16. května 2010 do zaplacení, směnečnou odměnu 1.000,- Kč a náhradu nákladů řízení 66.354,- Kč.

Žalobou došlou Krajskému soudu v Praze dne 20. ledna 2015 se žalovaný domáhá obnovy řízení, s tím, že směnku „z roku 2011“ nepodepsal, žalobci částku ve výši 300.000,- Kč nedluží a podpis na směnce není jeho, což dokládá „odborným posouzením Mgr. Š. ze dne 22. října 2014“, kterýžto důkaz nemohl použít v původním řízení.

Usnesením ze dne 10. května 2016, č. j. 49 Cm 67/2013-83, Krajský soud v Praze žalobu žalovaného na obnovu řízení zamítl. K odvolání žalovaného Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 12. října 2016, č. j. 12 Cmo 206/2016-106, potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

Odvolací soud – vycházeje ze závěrů usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. září 2009, sp. zn. 29 Cdo 1227/2008 − dovodil, že v situaci, kdy žalovaný nepodal včas námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu, je možné povolit obnovu řízení jen z důvodu uvedeného v ustanovení § 228 odst. 1 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), a to v případě, jsou-li tu nové skutečnosti, které žalovaný (navrhovatel obnovy řízení) nemohl použít do uplynutí lhůty k podání námitek. Jelikož soud prvního stupně ve věci rozhodl směnečným platebním rozkazem (aniž prováděl dokazování), žalovaným tvrzený důvod obnovy řízení nemohl obstát.

Současně zdůraznil, že i kdyby žalovaný spatřoval důvody obnovy řízení v tom, že směnka není pravá, nešlo by o novou skutečnost, kterou nemohl bez své viny použít do uplynutí lhůty k podání námitek proto, že o ní nevěděl. O tom, že směnku nepodepsal, žalovaný věděl a nepotřeboval k tomu „odborné vyjádření“.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř.

Učinil tak proto, že právní posouzení věci, na němž rozhodnutí odvolacího soudu spočívá a které bylo dovoláním zpochybněno, je v souladu s judikaturou dovolacího soudu. K tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 1227/2008, ve spojení s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 20. ledna 2011, sp. zn. 29 Cdo 2075/2010 a s usnesením Ústavního soudu ze dne 6. srpna 2012, sp. zn. IV. ÚS 585/11.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. když dovolání žalovaného Nejvyšší soud odmítl, a žalobci vzniklo právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení.

Ty v daném případě sestávají z mimosoudní odměny za zastoupení advokátem za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání ze dne 2. února 2017), která podle ustanovení § 7 bodu 6 a § 11 odst. 1 písm. k), odst. 2 písm. c) a odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátního tarifu), činí (z tarifní hodnoty 301.000,- Kč) 4.770,- Kč, z paušální částky náhrady hotových výdajů ve výši 300,- Kč (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu) a z náhrady za 21% daň z přidané hodnoty (§ 137 odst. 1 a 3 o. s. ř.); celkem činí 6.134,70 Kč.

K určení výše odměny za zastupování advokátem podle advokátního tarifu srov. důvody rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 15. května 2013, sp. zn. 31 Cdo 3043/2010, uveřejněného pod číslem 73/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 31. května 2017

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru