Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 681/2018Usnesení NS ze dne 22.08.2019

HeslaZastavení řízení
Dovolání
Způsobilost k právům a povinnostem
Způsobilost být účastníkem řízení
Zánik obchodní společnosti
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:29.CDO.681.2018.1
Dotčené předpisy

§ 243b o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 107 odst. 5 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 681/2018-249

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v právní věci žalobce MICCEF INVEST LTD, se sídlem Andrea Avraamidi 38, Strovolos, 2024, Nikósie, Kyperská republika, registrační číslo osoby 319050, proti žalované A. V., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Josefem Rakovským, advokátem, se sídlem v Brně, Jiříkovského 249/6, PSČ 602 00, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 42 Cm 201/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. července 2017, č. j. 7 Cmo 222/2016-204, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně směnečným platebním rozkazem ze dne 18. října 2012, č. j. 42 Cm 201/2012-16, uložil žalované zaplatit původnímu žalobci (BRADDOCK FINANCE & CAPITAL LTD.) směnečný peníz ve výši 243.284 Kč s 6% úrokem od 1. září 2009 do zaplacení, směnečnou odměnu ve výši 811 Kč a na náhradě nákladů řízení částku 61.784 Kč. Proti směnečnému platebnímu rozkazu podala žalovaná námitky.

Rozsudkem ze dne 19. ledna 2016, č. j. 42 Cm 201/2012-109, soud prvního stupně ponechal směnečný platební rozkaz v platnosti ve výroku o věci samé, zrušil jej ve výroku o nákladech řízení (výrok I.) a uložil žalované zaplatit původnímu žalobci na náhradě nákladů řízení 109.702,95 Kč (výrok II.).

Vrchní soud v Olomouci – poté co usnesením ze dne 6. února 2017, č. j. 7 Cmo 222/2016-174, rozhodl podle ustanovení § 107a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), o vstupu žalobce na místo společnosti BRADDOCK FINANCE & CAPITAL LTD. do řízení – v záhlaví označeným usnesením zrušil rozsudek soudu prvního stupně a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Z kyperského obchodního rejstříku (který je veřejnosti dostupný na webových stránkách https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic) dovolací soud zjistil, že žalobce zanikl bez právního nástupce a ke dni 4. července 2018 byl vymazán z obchodního rejstříku.

Podle ustanovení § 107 o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením (odstavec 1). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 3). Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odstavec 5).

Podle ustanovení § 243b o. s. ř. pro dovolací řízení platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, není-li stanoveno něco jiného; ustanovení § 43, 92, 95 až 99 a 107a však pro dovolací řízení neplatí.

Protože žalobce v průběhu dovolacího řízení ztratil způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 o. s. ř.) a není zde žádný právní nástupce, s nímž by bylo možné v řízení pokračovat, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 243b a § 107 odst. 1 a 5 o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval (k tomu srov. závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněného pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 8. 2019

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru