Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 491/2008Usnesení NS ze dne 16.10.2008

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2008:29.CDO.491.2008.1
Dotčené předpisy

§ 23 odst. 2 předpisu č. 72/1994 Sb.

§ 24 odst. 1 předpisu č. 72/1994 Sb.

§ 15 odst. 1 písm. c) předpisu č. 328/1991 Sb. ve znění do 31.12.2007

§ 24 odst...

více

přidejte vlastní popisek

29 Cdo 491/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Petra Šuka a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci žalobců a/ J. D., a b/ H. D., , obou zastoupených Mgr. D. Š., advokátem, proti žalovanému Ing. T.K., , jako správci konkursní podstaty úpadce Bytového družstva K. s.Ř., , zastoupenému JUDr. M. V., CSc., advokátem, , o vyloučení věci ze soupisu konkursní podstaty, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 14 Cm 255/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 6. prosince 2007, č. j. 13 Cmo 29/2007-143, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 8. prosince 2006, č. j. 14 Cm 255/2000-111, Městský soud v Praze uložil žalovanému správci konkursní podstaty úpadce Bytového družstva K. s. Ř. vyloučit bytovou jednotku a garáž, se spoluvlastnickými podíly ke společným částem domu a pozemku, ze soupisu majetku konkursní podstaty úpadce (bod I. výroku) a rozhodl o nákladech řízení (bod II. výroku).

K odvolání žalovaného Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem zrušil rozsudek soudu prvního stupně v části týkající se bytové jednotky a souvisejících spoluvlastnických podílů ke společným částem domu a k pozemku (specifikované ve výroku) a řízení v této části zastavil (první výrok), v části týkající se vyloučení garáže a souvisejících spoluvlastnických podílů rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (druhý výrok) a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů (třetí výrok).

Žalovaný podal proti rozsudku odvolacího soudu včasné dovolání, namítaje, že jsou dány dovolací důvody dle § 241a odst. 2 písm. b/ a odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) a požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Dovolání výslovně směřuje proti druhému a třetímu výroku rozsudku.

Podstata dovolací argumentace je shodná s argumentací dovolatele v typově shodné věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 29 Cdo 382/2008 a byla rozebrána v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 23. dubna 2008, sp. zn. 29 Cdo 382/2008, jenž je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu.

Dovolatel výslovně napadá rozsudek odvolacího soudu i v jeho třetím výroku o nákladech řízení před soudy obou stupňů. Dovolání v tomto rozsahu ovšem není přípustné (srov. např. usnesení uveřejněné pod číslem 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), Nejvyšší soud je proto potud bez dalšího odmítl podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o. s. ř.

Dovolání proti druhému (potvrzujícímu) výroku rozsudku odvolacího soudu ve věci samé může být přípustné jen podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. Důvod založit přípustnost dovolání podle tohoto ustanovení však Nejvyšší soud nemá, když otázky předkládané mu k řešení dovolatelem již zodpověděl ve výše označeném rozsudku sp. zn. 29 Cdo 382/2008, na který v podrobnostech odkazuje a s jehož závěry je napadené rozhodnutí v souladu (včetně toho, že dílčí pochybení odvolacího soudu co do zjevně nesprávných úvah o tom, že český právní řád neznal možnost disponovat s bytem a nebytovým prostorem před 1. lednem 1992, nemá pro věc v konečném důsledku význam).

Nejvyšší soud proto dovolání i v tomto rozsahu odmítl podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o. s. ř.

Výrok o nákladech řízení je ve smyslu § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. odůvodněn tím, že dovolání žalovaného bylo odmítnuto a že u žalobců žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení zjištěny nebyly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 16. října 2008

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru