Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 435/2013Usnesení NS ze dne 29.04.2013

HeslaPodmínky řízení
Zastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.CDO.435.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 435/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a Mgr. Milana Poláška v právní věci zrušení a likvidace společnosti PRAHA - CENTRUM, s. r. o. v likvidaci, se sídlem v Praze 2 – Vinohradech, Sázavská 8, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 25103342, zastoupené JUDr. Josefem Bajcurou, advokátem, se sídlem v Praze, Rybná 682/14, PSČ 110 00, za účasti Ing. V. K., vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn 71 Cm 209/2007, o dovolání společnosti PRAHA - CENTRUM, s. r. o. v likvidaci proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. listopadu 2008, č. j. 14 Cmo 104/2008-31, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podala (mimo jiné i) společnost PRAHA - CENTRUM, s. r. o. v likvidaci dovolání.

Jelikož dovolatelka nebyla při podání dovolání zastoupena advokátem, ani nedoložila, že osoba za ni jednající má odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dále též jen „o. s. ř.“), vyzval ji soud prvního stupně usnesením ze dne 13. května 2009, č. j. 71 Cm 209/2007-38, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení odstranila nedostatek povinného zastoupení. Zároveň ji poučil, že nevyhoví-li výzvě, bude dovolací řízení zastaveno.

Dovolatelka podáním ze dne 21. června 2009 požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů. Soud prvního stupně její žádosti vyhověl a usnesením ze dne 21. září 2011, č. j. 71 Cm 209/2007-65, ve znění usnesení ze dne 13. listopadu 2012, č. j. 71 Cm 209/2007 - 73, jí ustanovil zástupcem pro dovolací řízení JUDr. J. B. Přestože posledně označené usnesení bylo dovolatelce doručeno dne 3. prosince 2012 a ustanovenému zástupci dne 27. listopadu 2012, nebyl nedostatek povinného zastoupení dosud odstraněn.

Podle ustanovení § 241 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. a/). Dovolání musí být (v případě dovolatelů - fyzických osob) sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem (odstavec 4). Zvolí-li si advokáta (případně je-li mu advokát ustanoven) až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání; nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v ustanovení § 241 o. s. ř., běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30 o. s. ř.), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Požadavek povinného zastoupení přitom není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu ustanoven soudem). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být tímto advokátem sepsáno. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta (popř. jestliže je mu advokát ustanoven soudem) až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení nezbytné, aby advokát již učiněné podání (ve lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř.) nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se s původním podáním alespoň písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil. Pokud se tak nestane, podmínka povinného zastoupení advokátem není splněna (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 6, ročník 2000, pod číslem 64).

Jelikož povinné zastoupení advokátem je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, a ke zhojení tohoto nedostatku do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 30. června 2009) se podává z bodu 12., části první, článku II. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. dubna 2013

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru