Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 4269/2013Usnesení NS ze dne 15.01.2014

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:29.CDO.4269.2013.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 241a odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 4269/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci navrhovatele J. H., zastoupeného JUDr. Klárou Mottlovou, advokátkou, se sídlem v Praze 9, Freyova 82/27, PSČ 190 00, za účasti Družstva vlastníků domu Krouzova 3051, se sídlem v Praze 4, Krouzova 3051/28, PSČ 143 00, identifikační číslo osoby 63081610, o vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 74 Cm 31/2012, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. dubna 2013, č. j. 7 Cmo 504/2012-41, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 11. října 2012, č. j. 74 Cm 31/2012-27, kterým Městský soud v Praze zamítl návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze Družstva vlastníků domu Krouzova 3051 (dále jen „družstvo“) konané 19. října 2011, která rozhodla o vyloučení navrhovatele z družstva (výrok první), a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok druhý).

Navrhovatel podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání, které předseda senátu Nejvyššího soudu v souladu s ustanovením § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), odmítl podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř., neboť neobsahuje vymezení toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat.

Dovolatel k otázce přípustnosti dovolání uvádí toliko následující: „Přípustnost dovolání shledává navrhovatel v tom, že je dovolání proti tomuto rozhodnutí přípustné za podmínek uvedených v § 237 o. s. ř. Napadeným rozhodnutím se řízení o vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze ze dne 19. 10. 2011 končí a napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného práva.“

Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř. (jako v této věci), byl dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, a blíže je specifikovat, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. ř. či jeho části (pro podrobnosti viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 55/2013, nebo ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, jež jsou veřejnosti dostupná, stejně jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu přijatá po 1. lednu 2001, na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Uvedeným požadavkům na vymezení předpokladů přípustnosti dovolání dovolatel v dovolání (posouzeném z obsahového hlediska i v jiných jeho částech) v projednávané věci nedostál.

Nad rámec výše uvedeného a bez vlivu na výsledek dovolacího řízení Nejvyšší soud dodává, že soudy obou stupňů posoudily otázku počátku běhu tříměsíční objektivní lhůty pro uplatnění práva na soudní přezkum platnosti rozhodnutí o vyloučení člena z družstva správně. Z ustanovení § 231 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“), se zjevně podává, že právo na podání návrhu na prohlášení rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné musí být uplatněno do tří měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, jinak zaniká. Subjektivní lhůta, počínající běžet ode dne, kdy se člen mohl o konání dané členské schůze dovědět, je v ustanovení § 231 odst. 5 obch. zák. upravena jen pro případ, kdy členská schůze, jež člena vyloučila, nebyla svolána řádně. Tak tomu však v projednávané věci nebylo.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 1. ledna 2013) se podává z bodů 1. a 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 15. ledna 2014

JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru