Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 3949/2011Usnesení NS ze dne 26.02.2013

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.CDO.3949.2011.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 3949/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobce CHMEL Praha v. o. s. v likvidaci, se sídlem v Praze 8, Katovická 404, PSČ 181 00, identifikační číslo osoby 25 67 88 68, zastoupeného Mgr. Petrem Burzanovským, advokátem, se sídlem v Praze 4 – Chodově, V Parku 2323/14, PSČ 148 00, proti žalovanému Ing. P.H., zastoupenému JUDr. Irenou Hruškovou, advokátkou, se sídlem v Praze 1, Žitná 1633/47, PSČ 110 00, o vyloučení nemovitosti z konkursní podstaty úpadce, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 58 Cm 3/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 26. května 2011, č. j. 15 Cmo 21/2011-299, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 3.085,50 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám zástupce žalobce.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 4. listopadu 2010, č. j. 58 Cm 3/2007-256, Městský soud v Praze zamítl žalobu, aby z konkursní podstaty úpadce byla vyloučena specifikovaná nemovitost a rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že předmětná nemovitost se vylučuje z konkursní podstaty a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které posléze, podáním došlým Nejvyššímu soudu dne 27. prosince 2012, vzal zcela zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu zastavil dovolací řízení dle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 větu první o. s. ř., když žalovaný (zpětvzetím dovolání) procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno a vznikla mu tak povinnost hradit žalobci jeho náklady řízení. Ty v dané věci sestávají z paušální odměny advokáta za řízení v jednom stupni (za dovolací řízení) určené podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění účinném do 29. února 2012, která podle ustanovení § 8, § 14 odst. 1, § 15, § 18 odst. 1 vyhlášky činí 2.250,- Kč a z paušální částky náhrady hotových výdajů ve výši 300,- Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle ustanovení § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. Celkem s připočtením náhrady za 21% daň z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3 o. s. ř.) ve výši 535,50 Kč činí náhrada nákladů řízení přiznaná žalobci k tíži žalovaného částku 3.085,50 Kč.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona). Srov. k tomu též důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. září 2010, sp. zn. 29 Cdo 3375/2010, uveřejněného pod číslem 41/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2013

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru