Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 3474/2015Usnesení NS ze dne 27.09.2017

HeslaZastavení řízení
Způsobilost být účastníkem řízení
Konkurs
Insolvenční řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.CDO.3474.2015.1
Dotčené předpisy

§ 107 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013

§ 107 odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013

§ 107 odst. 5 o. s. ř. ve znění ...

více

přidejte vlastní popisek

29 Cdo 3474/2015-287

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobce Forst Moravia, s. r. o. "v likvidaci", se sídlem v Brně, Rooseveltova 584/9, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 26943255, proti žalovanému Lesy České republiky, s. p., se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08, identifikační číslo osoby 42196451, zastoupenému JUDr. Romanem Poláškem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Trojanova 2022/12, PSČ 120 00, o zaplacení částky 5 578 910 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 15 C 182/2014, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. března 2015, č. j. 47 Co 10/2015-251, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 1. října 2014, č. j. 15 C 182/2014-199, uložil Okresní soud v Hradci Králové žalovanému (Lesy České republiky, s. p.) povinnost zaplatit žalobci (insolvenčnímu správci dlužníka Forst Moravia, s. r. o. "v likvidaci") částku 5 578 910 Kč spolu s ve výroku specifikovaným úrokem z prodlení (bod I. výroku), rozhodl o nákladech řízení (bod II. výroku) a o povinnosti žalovaného uhradit soudní poplatek (bod III. výroku).

K odvolání žalovaného Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 24. března 2015, č. j. 47 Co 10/2015-251, rozsudek soudu prvního stupně v bodě I. výroku v části, ve které bylo žalovanému uloženo zaplatit žalobci částku ve výši 5 556 374 Kč spolu se specifikovaným příslušenstvím, potvrdil a v části, ve které bylo žalovanému uloženo zaplatit žalobci částku ve výši 22 536 Kč se specifikovaným příslušenstvím, změnil tak, že žalobu v tomto rozsahu zamítl (první výrok), rozhodl o nákladech řízení před soudem prvního stupně (druhý výrok), změnil bod III. výroku rozsudku soudu prvního stupně o povinnosti žalovaného zaplatit soudní poplatek (třetí výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (čtvrtý výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.

V průběhu dovolacího řízení Krajský soud v Brně usnesením ze dne 26. května 2017, č. j. KSBR 32 INS 2004/2009-B-113, které nabylo právní moci dne 21. června 2017, zrušil konkurs na majetek dlužníka z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nedostačující. Na místo původního žalobce – insolvenčního správce dlužníka – tak vstoupil do řízení dlužník (§ 229 odst. 1 a 3 písm. c/, § 312 odst. 1 věta první a § 313 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenčního zákona/) [srov. obdobně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2012, sp. zn. 29 Cdo 3360/2010]. Nejvyšší soud proto jako s žalobcem dále jednal se společností Forst Moravia, s. r. o. „v likvidaci“.

Následně byl žalobce ke dni 13. září 2017 vymazán z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu bylo shora označené usnesení o zrušení konkursu (k tomu viz § 312 odst. 3 insolvenčního zákona).

Podle § 107 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat (odstavec 1 věta první). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 3). Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odstavec 5).

Vzhledem k tomu, že žalobce ztratil dnem 13. září 2017 způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 odst. 1 o. s. ř. a § 15 odst. 1, § 118 a § 185 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) a že zde není nikdo, kdo by po jeho zániku vstoupil do jeho práv a povinností, popřípadě kdo by po něm převzal práva a povinnosti, o něž v řízení jde, nemá žalobce žádného právního nástupce.

Protože za této situace není možné v řízení o dovolání žalovaného pokračovat, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243b a § 107 odst. 1 a 5 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., neboť v řízení, v němž jeden z účastníků nemá způsobilost být účastníkem řízení, je z povahy věci vyloučeno přiznat některému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

S ohledem na datum zahájení řízení (12. prosince 2012) je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném do 31. prosince 2013 (bod 2., článku II, zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. září 2017

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru