Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 3404/2013Usnesení NS ze dne 19.12.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.CDO.3404.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 237 o. s. ř.

§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 1287/14 ze dne 31.08.2015 (zrušeno)
soudce zpravodaj JUDr. Jiří Zemánek


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 3404/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Jiřího Zavázala a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobce CACTON LIMITED, se sídlem 5th floor 86 Jermyn Street, London, SW1Y 6AW, reg. č. 06654819, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zastoupeného Mgr. Jaromírem Kráčalíkem, advokátem, se sídlem v Hodoníně, Lipová alej 6, PSČ 695 01, proti žalované M. B., zastoupené Mgr. Martinem Knobem, advokátem, se sídlem v Jičíně, Denisova 585, PSČ 506 01, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 46 Cm 20/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 22. února 2013, č. j. 8 Cmo 16/2013-53, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 22. února 2013, č. j. 8 Cmo 16/2013-53, změnil rozsudek ze dne 25. července 2012, č. j. 46 Cm 20/2012-27, jímž Krajský soud v Hradci Králové zrušil směnečný platební rozkaz ze dne 4. května 2012, č. j. 46 Cm 20/2012-5, kterým původně uložil žalované zaplatit žalobci částku 14.278,- Kč s 6% úrokem od 1. května 2009 do zaplacení, směnečnou odměnu 48,- Kč a náklady řízení, tak, že směnečný platební rozkaz ponechal v platnosti.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které má za přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), neboť „napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky, která v rozhodování dovolacího soudu nebyla dosud vyřešena“, a to zda se v případě směnky, která slouží k zajištění závazku ze spotřebitelské smlouvy (smlouvy o spotřebitelském úvěru), vztahuje na směnečného dlužníka, který je v postavení spotřebitele, ustanovení čl. I. § 17 zákona č. 191/1950 Sb., zákona směnečného a šekového, tj. zda zůstávají směnečnému dlužníku (žalované), který má v zajištěném závazkovém vztahu postavení spotřebitele, zachovány kauzální námitky vůči majiteli směnky (žalobci), aniž by musel směnečný dlužník (žalovaná) prokazovat, že majitel směnky jednal při nabývání směnky vědomě na škodu dlužníka.

Požaduje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Podle ustanovení § 237 o. s. ř., není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., dovolání podle § 237 není přípustné proti rozsudkům a usnesením, v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv, o pracovněprávní vztahy nebo o věci uvedené v § 120 odst. 2 o. s. ř.; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.

O tom, že v poměrech dané věci bylo dovoláním napadeným výrokem rozhodnutí odvolacího soudu rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím částku 50.000,- Kč pochyb není. Současně je zjevné, že spor o zaplacení směnky není sporem ze vztahu ze spotřebitelské smlouvy; skutečnost, že směnka byla vystavena k zajištění pohledávky plynoucí ze spotřebitelské smlouvy, se může projevit v rozsahu kauzálních námitek, jež spotřebiteli v rámci obrany proti povinnosti směnku zaplatit náleží.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalované Nejvyšší soud odmítl a žalobci podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. prosince 2013

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru