Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 3079/2018Usnesení NS ze dne 06.09.2018

HeslaOdklad vykonatelnosti
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2018:29.CDO.3079.2018.1
Dotčené předpisy

§ 243 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 3079/2018-804

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Heleny Myškové v konkursní věci úpadce EKOTES, společnost s ručením omezeným, se sídlem v Mostě, Moskevská 1/14, PSČ 434 01, identifikační číslo osoby 47286865, zastoupeného JUDr. Pavlem Novákem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Bohuslava Martinů 1051/2, PSČ 140 00, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 18 K 165/98, o schválení konečné zprávy o zpeněžování majetku z konkursní podstaty a o vyúčtování odměny a výdajů správce konkursní podstaty, o dovolání konkursního věřitele BOTANICA PRAGA INTERNATIONAL HOUSE, spol s r. o., se sídlem v Praze 10, U Krbu 788/2, PSČ 100 00, identifikační číslo osoby 49619675, zastoupeného Mgr. Karlem Hnilicou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Lublaňská 6/55, PSČ 120 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. prosince 2017, č. j. 4 Ko 6/2017-741, o návrhu dovolatele na odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí, takto:

Návrh na odklad vykonatelnosti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. prosince 2017, č. j. 4 Ko 6/2017-741, se zamítá.

Odůvodnění:

[1] Usnesením ze dne 21. dubna 2017, č. j. 18 K 165/98-696, schválil Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen „konkursní soud“) konečnou zprávu o zpeněžování majetku z konkursní podstaty a o vyúčtování odměny a výdajů správce konkursní podstaty (dále jen „konečná zpráva“).

[2] K odvolání konkursního věřitele č. 10 BOTANICA PRAGA INTERNATIONAL HOUSE, spol. s r. o. (dále též jen „konkursní věřitel B“) a správce konkursní podstaty Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení konkursního soudu v upraveném znění.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podal konkursní věřitel B dovolání, požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Současně dovolatel navrhl, aby Nejvyšší soud odložil vykonatelnost dovoláním napadeného rozhodnutí do vydání svého rozhodnutí. Návrh na odklad vykonatelnosti odůvodnil dovolatel tím, že v opačném případě (rozuměj, nebude-li odklad povolen) může v mezidobí dojít k ukončení konkursu a k výmazu úpadce z obchodního rejstříku.

[4] Dovolatel – ač se mu v důvodech napadeného usnesení (srov. str. 7 předposlední odstavec) dostalo poučení, že pro danou věc je rozhodný zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen „o. s. ř.“), ve znění účinném do 31. prosince 2007, čemuž odpovídalo též přiléhavé poučení o přípustnosti dovolání (podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. prosince 2007) – v dovolání pracuje s ustanoveními občanského soudního řádu v aktuálním znění.

[5] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona). Srov. i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. září 2008, sp. zn. 29 Cdo 3409/2008, uveřejněné pod číslem 16/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek [které je (stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmíněné níže) dostupné i na webových stránkách Nejvyššího soudu].

[6] Podle ustanovení § 243 o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může soud, který o něm má rozhodnout, odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

[7] Usnesení, jímž konkursní soud schválil konečnou zprávu (usnesení odvolacího soudu je potvrzující) se nevykonává, takže odložení vykonatelnosti pojmově nepřichází v úvahu; srov. mutatis mutandis (k § 243 o. s. ř.) např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19. října 2006, sp. zn. 29 Odo 905/2006, uveřejněného pod číslem 83/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Ostatně, v době, kdy byla věc s dovoláním předložena Nejvyššímu soudu (10. srpna 2018), již konkursní soud rozhodl (usnesením ze dne 8. března 2018, č. j. 18 K 165/98-776, které nabylo právní moci 26. dubna 2018) o zrušení konkursu podle § 44 odst. 1 písm. d/ zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, tedy proto, že majetek konkursní podstaty nepostačuje k úhradě nákladů konkursu. Skutečnostem, pro které dovolatel odklad navrhoval, tedy ani nelze „předejít“.

[8] Nejvyšší soud proto návrh na odklad vykonatelnosti zamítl jako nedůvodný.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. září 2018

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru