Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 3019/2020Usnesení NS ze dne 20.01.2021

HeslaOdklad vykonatelnosti
Žaloba vylučovací (excindační)
Konkurs
Náklady řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:29.CDO.3019.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 3019/2020-528

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Jiřího Zavázala a Mgr. Rostislava Krhuta v právní věci žalobce SAPARIA a. s., se sídlem v Praze 4, Libušská 319/126, PSČ 142 00, identifikační číslo osoby 26117649, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Sokolská 1788/60, PSČ 120 00, proti žalovanému prof. Ing. Luboši Smrčkovi, CSc., se sídlem v Praze 1, Opatovická 159/17, PSČ 110 00, jako správci konkursní podstaty úpadce MASOSPOL a. s. v likvidaci, identifikační číslo osoby 45274738, zastoupenému JUDr. Pavlem Krýlem, CSc., advokátem, se sídlem v Praze 4, Křtinská 617/3, PSČ 149 00, o vyloučení nemovitostí ze soupisu majetku konkursní podstaty, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 58 Cm 7/2017, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 3. června 2020, č. j. 13 Cmo 15/2019-467, o návrhu žalobce na odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí, takto:

Návrh na odklad vykonatelnosti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 3. června 2020, č. j. 13 Cmo 15/2019-467, se zamítá.

Odůvodnění:

[1] Rozsudkem ze dne 11. března 2019, č. j. 58 Cm 7/2017-429, Městský soud v Praze zamítl žalobu, jíž se žalobce (SAPARIA a. s.) domáhal vyloučení ve výroku specifikovaných nemovitostí (dále jen „nemovitosti“) ze soupisu konkursní podstaty (bod I. výroku), a uložil žalobci nahradit žalovanému (prof. Ing. Luboši Smrčkovi, CSc., jako správci konkursní podstaty úpadce MASOSPOL a. s. v likvidaci) náklady řízení ve výši 57 470 Kč (bod II. výroku).

[2] Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 3. června 2020, č. j. 13 Cmo 15/2019-467, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (první výrok) a uložil žalobci nahradit žalovanému náklady odvolacího řízení ve výši 8 228 Kč (druhý výrok).

[3] Proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání, ke kterému připojil i návrh na odklad vykonatelnosti napadeného rozsudku. Dovolatel je přesvědčen, že by mu neprodleným výkonem rozhodnutí nebo existencí exekuce hrozila závažná újma. Současně poukazuje na složitý vývoj případu a délku jeho trvání.

[4] Nejvyšší soud předesílá, že zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčním zákonem), byl s účinností od 1. ledna 2008 zrušen zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání [§ 433 bod 1. a § 434 insolvenčního zákona], s přihlédnutím k § 432 odst. 1 insolvenčního zákona se však pro konkursní a vyrovnací řízení zahájená před účinností tohoto zákona (a tudíž i pro spory vedené na jejich základě) použijí dosavadní právní předpisy [tedy vedle zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění účinném do 31. prosince 2007, i zákon č. 99/1963, občanský soudní řád (dále též jen „o. s. ř.“), ve znění účinném do 31. prosince 2007]. Srov. k tomu též důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. září 2010, sp. zn. 29 Cdo 3375/2010, uveřejněného pod číslem 41/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, který je – spolu s dále uvedenými rozhodnutími Nejvyššího soudu – veřejnosti dostupný na webových stránkách Nejvyššího soudu.

[5] Dovolatel se domáhá odkladu vykonatelnosti rozhodnutí, jímž odvolací soud potvrdil zamítnutí žaloby na vyloučení nemovitostí ze soupisu konkursní podstaty.

[6] Takový návrh je však zjevně neopodstatněný, neboť jak Nejvyšší soud vysvětlil již v rozsudku ze dne 19. října 2006, sp. zn. 29 Odo 905/2006, uveřejněném pod číslem 83/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozsudek, jímž byla vylučovací žaloba zamítnuta (rozsudek odvolacího soudu jej potvrzující), se nevykonává. Vykonatelnost dovoláním napadeného rozhodnutí tedy ani nelze odložit.

[7] Pro úplnost Nejvyšší soud poznamenává, že není možné odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí ani v části týkající se nákladů řízení, neboť není naplněna jedna z podmínek pro vyhovění takovému návrhu, a to přípustnost dovolání (k tomu srov. zejména závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. listopadu 2017, sp. zn. 27 Cdo 5003/2017, uveřejněné pod číslem 144/2018 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a na ně navazující četnou judikaturu). Dovolání proti nákladovým výrokům totiž není podle občanského soudního řádu ve znění do 31. prosince 2007 objektivně přípustné (k tomu viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné pod číslem 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[8] Návrh dovolatele na odklad vykonatelnosti napadeného rozsudku proto Nejvyšší soud, aniž by se zabýval argumentací dovolatele, jako nedůvodný zamítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 1. 2021

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru