Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 1775/2015Usnesení NS ze dne 29.11.2015

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:29.CDO.1775.2015.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 361/16 ze dne 25.04.2016 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Ludvík David


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 1775/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Petra Šuka a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobkyně M. Z., , zastoupené JUDr. MgA. Michalem Šalomounem, Ph.D., advokátem, se sídlem v Třebíči, Bráfova třída 770/52, PSČ 674 01, proti žalovanému P. H., zastoupenému JUDr. Vlastimilem Vondráčkem, advokátem, se sídlem v Praze 1, V Jámě 699/5, PSČ 110 00, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 47 Cm 521/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. prosince 2014, č. j. 6 Cmo 234/2014-219, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 40.720 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí, k rukám jeho zástupce.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 19. března 2014, č. j. 47 Cm 521/2011-141, zrušil směnečný platební rozkaz ze dne 23. ledna 2012, č. j. 47 Cm 521/2011-32, jímž původně uložil žalovanému zaplatit žalobkyni částku 8.000.000 Kč s 6% úrokem od 25. listopadu 2009 do zaplacení, směnečnou odměnu ve výši 26.666 Kč a náklady řízení, (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů námitkového řízení (výrok II.), o odměně znalce za doplnění znaleckého posudku (výrok III.) a o nákladech řízení státu (výrok IV.).

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem k odvolání žalobkyně potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I. a II. a změnil jej ve výroku IV. (první výrok). Dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

Dovolání žalobkyně proti rozsudku odvolacího soudu, jež může být přípustné jen podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.

Učinil tak proto, že dovolatelka mu (oproti svému mínění) nepředkládá k řešení žádnou otázku hmotného nebo procesního práva, jež by zakládala přípustnost dovolání ve smyslu § 237 o. s. ř.

Takovou otázku přitom nezahrnuje ani argumentace dovolatelky, podle níž soudy obou stupňů „ignorovaly“ tvrzení žalobkyně [jímž reagovala na závěry plynoucí ze znaleckého posudku zpracovaného znalcem z oboru kriminalistika - technická expertiza písemností RNDr. Miloslavem Musilem, podle kterých směnka, jejíhož zaplacení se žalobkyně v dané věci domáhala, je v celém svém rozsahu jen kopií (nikoli originálem) směnečné listiny], že k záměně směnky (k nahrazení jejího originálu kopií) došlo až v průběhu řízení. Jejím prostřednictvím dovolatelka (posuzováno z obsahového hlediska) poukazuje na údajnou vadu řízení. Uplatňuje tak jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., aniž by otevírala jakoukoliv otázku hmotného či procesního práva, na jejímž vyřešení by napadené rozhodnutí záviselo a jež by splňovala předpoklady vymezené § 237 o. s. ř.

Ostatně řízení tvrzenou vadou ani netrpí, když z odůvodnění rozsudků soudů obou stupňů je zřejmé, že soudy při posuzování důvodnosti námitek, jimiž se žalovaný bránil povinnosti uložené mu směnečným platebním rozkazem, výše uvedenou výhradu žalobkyně nepominuly (uvedenou námitku žalobkyně měly soudy obou stupňů se zřetelem k obsahu spisu za neopodstatněnou).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalobkyně bylo odmítnuto a vznikla jí tak povinnost hradit žalovanému jeho náklady řízení. Ty v daném případě sestávají z mimosmluvní odměny za zastoupení advokátem za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání ze dne 3. dubna 2015), která podle ustanovení § 7 bodu 6., § 8 odst. 1 a § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), činí částku 40.420 Kč, a dále z paušální částky náhrady hotových výdajů ve výši 300 Kč (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu). Celkem činí přiznaná náhrada nákladů dovolacího řízení částku 40.720 Kč.

K určení výše odměny za zastupování advokátem podle advokátního tarifu srov. důvody rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 15. května 2013, sp. zn. 31 Cdo 3043/2010, uveřejněného pod číslem 73/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z bodu 2., části první, článku II zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 29. listopadu 2015

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru