Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 1563/2018Usnesení NS ze dne 19.12.2019

HeslaPříslušnost soudu věcná
Incidenční spory
Odporovatelnost
Rozhodčí řízení
Vady řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:29.CDO.1563.2018.1
Dotčené předpisy

§ 159 odst. 1 písm. d) IZ.

§ 239 odst. 4 IZ.

§ 7a písm. b) IZ.


přidejte vlastní popisek

29 Cdo 1563/2018-234

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobkyně JUDr. Ing. Kristýny Fronc Chalupecké, Ph.D., se sídlem v Praze 10, Zemské právo 1574/3, PSČ 102 00, jako insolvenční správkyně dlužnice Východočeská leasingová, spol. s r. o., se sídlem v Popovičkách, Na Skalce 25, PSČ 251 01, identifikační číslo osoby 44468105, zastoupené Mgr. Ing. Petrou Bělicovou, advokátkou, se sídlem v Praze 6, Buzulucká 678/6, PSČ 160 00, proti žalované SG Equipment Finance Czech Republic s. r. o., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, identifikační číslo osoby 61061344, zastoupené Mgr. Robertem Němcem, LL.M., advokátem, se sídlem v Praze 1, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, o zaplacení 89 829 929,55 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 16 C 276/2016, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. května 2017, č. j. 91 Co 32/2017-186, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 14. prosince 2016, č. j. 16 C 276/2016-161, zamítl námitku žalované, dle které má být věc (žaloba na zaplacení plnění z neúčinného úkonu dlužníka, jehož neúčinnost již byla zjištěna v jiném řízení) projednána v řízení před rozhodci.

Městský soud v Praze k odvolání žalované v záhlaví označeným usnesením zrušil usnesení soudu prvního stupně (první výrok) a rozhodl o postoupení věci Krajskému soudu v Praze jako soudu věcně a místně příslušnému (druhý výrok).

Odvolací soud s odkazem na § 103 a § 104a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), a § 7a písm. b), § 159 odst. 1 písm. d) a § 239 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), shledal, že k projednání věci jsou věcně příslušné krajské soudy.

Dovolání žalované, které mohlo být přípustné jen podle ustanovení § 237 o. s. ř., Nejvyšší soud odmítl jako nepřípustné podle ustanovení § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.

Učinil tak proto, že judikatura Nejvyššího soudu je ustálena v závěru, že odpůrčím nárokem uplatňovaným odpůrčí žalobou, majícím povahu incidenčního sporu, je jak uplatnění nároku na určení neúčinnosti, tak uplatnění nároku na zaplacení ušlého plnění či zaplacení náhrady, a to bez ohledu na to, zda jsou oba nároky uplatněny jednou žalobou nebo postupně dvěma žalobami. K tomu srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2016, sp. zn. 29 Cdo 4123/2014, uveřejněné pod číslem 95/2018 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2014, sp. zn. 29 Cdo 677/2011, uveřejněný pod číslem 60/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. prosince 2016, sp. zn. 29 Cdo 5164/2014.

Nemožnost projednat incidenční spor v rozhodčím řízení výslovně plyne přímo z ustanovení § 2 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

K namítané vadě řízení, založené na argumentaci, že odvolací soud rozhodoval jiným senátem, než podle opatření předsedy soudu měl, mající povahu zmatečnostní vady dle ustanovení § 229 odst. 1 písm. f) o. s. ř., by Nejvyšší soud přihlížel na základě ustanovení § 242 odst. 3 o. s. ř. jen u dovolání přípustného. Taková vada není způsobilým dovolacím důvodem (k jejímu prověření slouží žaloba pro zmatečnost) a pro její posouzení proto nelze připustit dovolání (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2002, sp. zn. 29 Odo 523/2002, uveřejněné pod číslem 32/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí byl pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném do 29. září 2017 (článek II bod 2. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 12. 2019

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru