Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 1551/2000Usnesení NS ze dne 04.07.2000

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2000:29.CDO.1551.2000.1

přidejte vlastní popisek

29 Cdo 1551/2000

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce E. P. spol. s r. o., proti žalovanému V. Č., o zaplacení částky 3 961, 67 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. Ro 549/2000, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. dubna 2000 č. j. 19 Co 991/2000-18, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích shora označeným usnesením odmítl odvolání žalovaného proti usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. března 2000 č. j. Ro 549/2000-14, kterým soud prvního stupně odmítl odpor podaný žalovaným proti platebnímu rozkazu vydanému soudem prvního stupně pod č. j. Ro 549/2000-11, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Dne 4. května 2000 bylo odvolacímu soudu doručeno podání žalovaného ze dne 3. května 2000, jež bylo označeno jako odvolání k rozhodnutí 19 Co 991/2000-1 ve věci č. j. Ro 549/2000. Toto podání je nutno podle jeho obsahu (srov. § 41 odst. 2 o. s. ř.) považovat za dovolání proti shora označenému usnesení odvolacího soudu.

Žalovaný v dovolání uvedl, že dne 3. května 2000 mu bylo doručeno usnesení k odvolání ve výše uvedené věci, v němž odvolací soud zamítá odvolání z důvodu opětovného pozdního podání. S tím žalovaný nesouhlasí. Doručenka s rozhodnutím z „prvního kola„ byla žalovanému doručena poštou v obyčejné obálce dne 28. března 2000. „Žalovanému se tudíž nemohla dostat do ruky včas„ a rozhodnutí proto bere jako bezpředmětné. Bude-li potřeba, podá odvolání k nejvyšší instanci, neboť nemíní platit za někoho jiného cizí dluhy.

Žalobce se k dovolání nevyjádřil.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 16. května 2000 č. j. Ro 549/2000-23 žalovaného vyzval, aby své podání řádně specifikoval, neboť usnesení odvolacího soudu nelze napadnout odvoláním, ale pouze dovoláním, přičemž musí být uvedeny dovolací důvody podle příslušného paragrafu o. s. ř. a uvedeno, podle kterého paragrafu o. s. ř. je dovolání přípustné. Soud současně žalovaného upozornil, že podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel v dovolacím řízení zastoupen advokátem, pokud sám nemá právnické vzdělání. Vyzval proto žalovaného, aby si zvolil pro dovolací řízení advokáta a předložil plnou moc. Soud žalovaného upozornil, že pokud ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení soud neobdrží požadované doplnění dovolání, včetně plné moci pro advokáta, předloží spis Nejvyššímu soudu České republiky, který je oprávněn dovolací řízení zastavit.

Usnesení bylo žalovanému doručeno dne 18. května 2000. Žalovaný na ně nereagoval.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná.

Nucené zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se účastníka řízení (dovolatele), jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

Soud prvního stupně proto správně postupoval podle § 104 odst. 2 o. s. ř. a usnesením ze dne 16. května 2000 č. j. Ro 549/2000-23 vyzval dovolatele, aby si ve lhůtě 15 dnů zvolil advokáta k zastupování v dovolacím řízení a předložil soudu plnou moc udělenou tomuto advokátovi

Dovolatel byl soudem prvního stupně poučen, že v případě nesplnění této povinnosti bude dovolací řízení zastaveno.

Dovolatel však nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto podle § 243c, § 104 odst. 2 poslední věta a § 43 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4 a § 146 odst. 2 prvá věta o. s. ř., když žalobci zřejmě žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 4. července 2000

JUDr. Zdeněk Des, v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ivana Navrátilová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru