Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Cdo 1522/2000Usnesení NS ze dne 04.04.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:29.CDO.1522.2000.1

přidejte vlastní popisek

29 Cdo 1522/2000

USNESENÍ

Nejvyšší soud jako soud dovolací rozhodl v právní věci žalobce: I.s.š., zast. advokátem, proti žalovaným: 1) N. – N. & M., spol. s.r.o., zast. advokátem, 2) K.-I-N. H., státní podnik v likvidaci, 3) K.-I-N. H. a.s., 4) F.n.m.Č.r. o 39.932,- Kč, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 4C 180/93, o dovolání žalovaného 1) proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. února 2000, č.j. 8 Co 83/2000 – 262, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Jindřichově Hradci rozsudkem ze dne 17.11.1999 č.j. 4C 180/93 - 241 zamítl návrh žalobce, aby byla žalovaným uložena povinnost zaplatit mu částku 39.932,- Kč. Vedle toho soud žalovaným 1) až 4) nepřiznal náhradu nákladů řízení.

Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud odvolací předmětný rozsudek soudu prvního stupně ve vztahu k žalovaným 2) až 4) potvrdil a nepřiznal jim právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalovaného 1) zavázal k povinnosti zaplatit žalobci částku 39.932,- Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku. Vedle toho zavázal žalovaného 1) k náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů na účet právního zástupce žalobce ve výši 10.625,- Kč.

Proti měnícímu výroku rozsudku odvolacího soudu a výroku o náhradě nákladů řízení podal žalovaný 1) včas dovolání, jehož přípustnost spatřuje v ust. § 238 odst. 1 o. s. ř. a podává jej z důvodů uvedených v ust. § 241 odst. 3 písm. d) o. s. ř. Dovolatel nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu, že je právním nástupcem zrušeného závodu 4 v K. Ř. Závazek vůči žalobci má stále státní podnik K.-I-N. H. Č. B. (nyní v likvidaci).

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 - dále též jen „o. s. ř.\").

Dovolání v dané věci není přípustné.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 237 odst. 1 o. s. ř. je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu (s výjimkou rozsudků, kterými bylo vysloveno, že se manželství rozvádí, že je neplatné nebo že zde není), pokud řízení trpí vadami uvedenými v tomto ustanovení. Existence těchto vad se však žalovaný nedovolává a tyto vady se nepodávají ani ze spisu

Proti rozsudku odvolacího soudu je dovolání přípustné za podmínek upravených v § 238 odst. 1 a v § 239 odst. 1 a 2 o. s. ř. Podle ustanovení § 238 odst. 2 písm. a) o. s. ř. a § 239 odst. 3 o. s. ř. však dovolání není přípustné ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20 000 Kč a v obchodních věcech 50 000 Kč.

Předmětný spor je sporem z hospodářské smlouvy ze dne 24.7.1991, v níž se státní podnik K.-I-N., K. Ř. zavázal hradit náklady spojené s přípravou učňů pro závod K.-I-N. K.Ř. Následnou privatizací státního podniku podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších přepisů, vznikla otázka právního nástupnictví po státním podniku K.-I-N. Podle ust. § 763 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění, obchodního zákoníku (dále jen „obch. z.\") se vztahy vzniklé před účinností obch. z. řídí dosavadními předpisy, tedy hospodářským zákoníkem. Hospodářský zákoník upravuje vztahy vznikající při podnikatelské činnosti právnických a fyzických osob (dále jen „organizace\"), oprávněných k této činnosti podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů, vztahy při hospodářském styku právnických osob a majetkovou odpovědnost v těchto vztazích. Lze tedy uzavřít, že závazkový vztah mezi stranami, které uzavřely smlouvu podle hospodářského zákoníku je závazkovým vztahem obchodním a případný spor mezi těmito stranami je z hlediska procesního (a tedy i z hlediska ustanovení § 238 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.) věcí obchodní.

V daném případě bylo dovoláním dotčeným výrokem rozhodnuto o peněžitém plnění ve výši 39.932,- Kč. Z uvedeného je tedy zřejmé, že dovolání v dané věci přípustné není.

Dovolatel dále napadl výrok odvolacího soudu týkající se nákladů řízení. Do výroku o nákladech odvolacího řízení není dovolání podle § 238a a § 239 o. s. ř. přípustné již proto, že rozhodnutí odvolacího soudu v tomto rozsahu není rozhodnutím měnícím nebo potvrzujícím (srov. § 224 odst. 1 o. s. ř.); ostatně, u měnícího výroku o nákladech řízení by byl dovolací přezkum podle § 238a odst. 1 písm. a/, části věty za středníkem, o. s. ř. rovněž vyloučen a usnesení o nákladech řízení též není usnesením odvolacího soudu ve věci samé (§ 239 odst. 1 a 2 o. s. ř.).

Nejvyšší soud České republiky proto podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. c) o. s. ř. dovolání odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 146 odst. 2 věta první per analogiam v návaznosti na § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. Žalovaný 1) jako dovolatel zavinil, že dovolání muselo být odmítnuto, žalobci podle spisu náklady v řízení o dovolání nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 4. dubna 2001

JUDr. František Faldyna, CSc. , v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ivana Navrátilová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru