Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 85/2020Usnesení NS ze dne 12.03.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.ND.85.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 85/2020-40

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Zdeňka Sajdla v právní věci žalobce TRANSCO Bohemia s.r.o., se sídlem v Děčíně, Benešovská 1438, IČO 61537357, zastoupené Mgr. Narcisem Tomáškem, advokátem se sídlem v Děčíně, U Starého mostu 111/4, proti žalovanému JOMO Zuckerbackerai, GmbH, se sídlem Leobendorf, Korneuburger Strasse 37, Rakouská republika, IČO (ATU) 71348669, o zaplacení částky 7 835 EUR s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 36 C 130/2019, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 36 C 130/2019, projedná a rozhodne Okresní soud Praha-východ.

Odůvodnění:

Žalobou podanou k Okresnímu soudu Praha-východ dne 26. 4. 2019 se žalobce domáhá proti žalovanému zaplacení částky 7 835 EUR s příslušenstvím, jakožto ceny přepravného ze smlouvy o přepravě (v mezinárodní silniční nákladní dopravě) zboží ze skladu žalovaného v Leobendorfu v Rakouské republice do skladů společnosti Kaufland Česká republika v. o. s. v Říčanech a v Olomouci v České republice.

Okresní soud Praha-východ usnesením ze dne 14. 8. 2019 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne.

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 o. s. ř. předloží Nejvyššímu soudu.

Podle čl. 1 odst. 1 Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), sjednané dne 19. 5. 1956, která byla vyhlášena vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 11/1975 Sb. (dále jen „Úmluva“), se tato Úmluva vztahuje na každou smlouvu o přepravě zásilek za úplatu silničním vozidlem, jestliže místo převzetí zásilky a předpokládané místo jejího dodání, jak jsou vedena ve smlouvě, leží ve dvou různých státech, z nichž alespoň jeden je smluvním státem této Úmluvy. Toto ustanovení platí bez ohledu na trvalé bydliště a státní příslušnost stran.

Podle čl. 31 odst. 1 Úmluvy spory vzniklé z přeprav podléhajících této Úmluvě může žalobce vést, pokud je nevede u soudů smluvních států určených dohodou stran, u soudů toho státu, na jehož území a) má žalovaný trvalé bydliště, hlavní sídlo podniku nebo pobočku anebo jednatelství, jejichž prostřednictvím byla smlouva uzavřena, nebo b) leží místo, kde byla zásilka převzata k přepravě nebo místo určené k jejímu vydání.

Místní příslušnost konkrétních soudů v rámci České republiky, která je smluvním státem Úmluvy, tato Úmluva neurčuje. Aplikace článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. 12. 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech [dále jen „nařízení Brusel I bis“], kterým je upravena nejen mezinárodní příslušnost soudů některého členského státu, ale i příslušnost místní, je v případě právních vztahů podléhajících Úmluvě vyloučena (srov. čl. 71 odst. 1 nařízení Brusel I bis a § 2 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Z obsahu spisu a odůvodnění usnesení Okresního soudu Praha-východ vyplývá, že žalobce v období od 1. 2. 2018 do 12. 4. 2018 provedl prostřednictvím jiných přepravců pro žalovaného několik mezinárodních přeprav zásilek z města Leobendorf v Rakouské republice do skladů společnosti Kaufland Česká republika v. o. s. v Říčanech a v Olomouci v České republice, za něž dle jeho tvrzení mu nebyla uhrazena smluvená odměna. Žalovaný je zahraniční právnickou osobou mající sídlo v Rakouské republice, která nemá v České republice sídlo, závod ani organizační složku jejího závodu, a dosud také nebyl zjištěn žádný jeho majetek v České republice. Podle § 84 až § 89a o. s. ř. (upravujících pravidla pro určení místní příslušnosti soudu) tak nelze zjistit, který ze soudů prvního stupně je místně příslušný danou věc projednat a rozhodnout.

Nejvyšší soud tak postupoval podle § 11 odst. 3 o. s. ř. a určil (v souladu se závěry formulovanými v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a při respektování zásady hospodárnosti řízení) soudem příslušným k projednání a rozhodnutí dané věci Okresní soud Praha-východ, u kterého bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu se také nacházelo místo určení několika přepravovaných zásilek.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 3. 2020

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru