Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 82/2017Usnesení NS ze dne 16.03.2017

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:28.ND.82.2017.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 82/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobkyně PaedDr. V. M., Ř. n. L., zastoupené Mgr. Lukášem Pechem, advokátem se sídlem v Praze 1, Široká 117/22, proti žalovanému Bytovému družstvu Osvobození 14, 15, 16, se sídlem ve Vyškově, Sídliště Osvobození 627/14, IČ 277 50 787, zastoupenému JUDr. Karlem Střelcem, Ph.D., advokátem se sídlem ve Vyškově, Masarykovo nám. 47/33, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 3 C 241/2014, o zaplacení částky 827.000,- Kč, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 3 C 241/2014, se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Pardubicích.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala dne 31. 12. 2013 u Okresního soudu v Pardubicích proti žalovanému žalobu o „náhradu hmotné škody“ ve výši 827.000,- Kč, jež jí měla vzniknout „neoprávněným vystěhováním celé rodiny“.

Okresní soud v Pardubicích usnesením ze dne 27. 5. 2014, č. j. 8 C 336/2013-30, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu ve Vyškově jako soudu místně příslušnému; toto usnesení nabylo právní moci dne 17. 6. 2014.

Podáním ze dne 20. 12. 2016 žalobkyně navrhla, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Pardubicích, a to zejména s ohledem na to, že je důchodkyní „s minimálními příjmy“, že je pro ni obtížné a nákladné cestovat do V., že její zdravotní stav není nejlepší (má potíže s páteří), že svoji účast na jednání považuje za nezbytnou a že řízení u Okresního soudu ve Vyškově by znamenalo i navyšování nákladů na právní zastoupení.

Žalovaný s návrhem na přikázání věci Okresnímu soudu v Pardubicích nesouhlasil a navrhl, aby návrhu žalobkyně nebylo vyhověno. Poukázal na to, že žalobkyně „své těžkosti s finanční situací a zdravotním stavem“ nikterak nedoložila a že jí tvrzené okolnosti jsou okolnostmi běžnými, nikoliv mimořádnými (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2000, sp. zn. 7 Nd 403/2000, a nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 938/10).

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Uvedené ustanovení je zároveň zákonem určenou výjimkou ze zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku); důvody pro přikázání věci jinému než příslušnému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše uvedeného ústavního principu.

O takový případ se v projednávané věci nejedná, neboť tím, že by věc byla přikázána Okresnímu soudu v Pardubicích, nemůže být dosaženo hospodárnější, rychlejší ani po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci. Skutečnost, že žalobkyně je důchodkyně, že její zdravotní stav není uspokojivý, ani výše jejího příjmu, samy o sobě přikázání věci jinému soudu neodůvodňují. Neumožní-li žalobkyni jí uváděné okolnosti osobní účast při jednáních u místně příslušného soudu, nic nebrání tomu, aby byla v projednávané věci vyslechnuta a s provedenými důkazy nebo jinými výsledky řízení seznámena prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 odst. 2 o. s. ř.). Žalobkyně je navíc v řízení zastoupena advokátem, jehož si sama zvolila. Pokud žalobkyně (jíž bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, jak z obsahu spisu vyplývá) tvrdí, že řízení u Okresního soudu ve Vyškově by znamenalo navyšování nákladů na právní zastoupení, pak může navrhnout, aby jí byl soudem ustanoven zástupce z řad advokátů na náklady státu.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Pardubicích podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. března 2017

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru