Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 76/2017Usnesení NS ze dne 01.09.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:28.ND.76.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 76/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Miloše Póla ve věci oprávněné Pangea Minerals Development Ltd., reg. č. 038 20 848, se sídlem v Londýně, Stopher House, Webber Street 15, SE1 0RE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zastoupené JUDr. Jindřiškou Kořínkovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Nuselská 499/132, proti povinné G. B. , naposledy N. o 1.074 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 21 EXE 118/2017, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 21 EXE 118/2017 projedná a rozhodne Okresní soud v Nymburce.

Odůvodnění:

Okresnímu soudu v Nymburce byla dne 19. 1. 2017 doručena žádost soudního exekutora Mgr. Jana Beneše o pověření k provedení exekuce.

Okresní soud v Nymburce usnesením ze dne 31. 1. 2017, č. j. 21 EXE 118/2017-23, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu (výrok II.). V odůvodnění usnesení soud ocitoval ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „e. ř.“), a shrnul, že povinné (státní příslušnici Mongolska) bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání do 14. 2. 2010, ovšem v současné době již tato nemá dle sdělení Ministerstva vnitra na území České republiky povolen žádný druh pobytu dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, že povinná nemá v obvodu okresního soudu trvalý či jiný pobyt, a ze spisu se nepodává, že by se zde nacházel nějaký její majetek, přičemž není možné určit ani jiný místně příslušný soud na území České republiky, přivedla daný soud k závěru, že v daném případě je uplatnitelný názor, dle něhož nelze-li podmínky místní příslušnosti zjistit, avšak pravomoc českých soudů k exekučnímu řízení ohledně titulu vydaného českým správním úřadem není sporná, je zapotřebí, aby místně příslušný soud určil ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyšší soud.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 e. ř. je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 e. ř. je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle § 52 odst. 1 e. ř. nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení o. s. ř.

Nejvyšší soud zároveň v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, na něž lze v bližším rozboru dané problematiky odkázat, připomněl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení – nalézt majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj věřitele (navrhovatele). Není tak vhodné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek.

Za dané situace je proto při určení místní příslušnosti třeba přihlédnout k zásadě hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř., jíž v tomto případě bude zjevně odpovídat, aby věc projednal soud, u něhož bylo řízení zahájeno a jenž již v dané věci činil určité úkony (podobně srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2016, sp. zn. 28 Nd 227/2015, ze dne 22. 12. 2016, sp. zn. 25 Nd 400/2016, a ze dne 25. 1. 2017, sp. zn. 22 Nd 453/2016). S ohledem na uvedené Nejvyšší soud rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný určil Okresní soud v Nymburce.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 9. 2017

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru