Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 63/2021Usnesení NS ze dne 08.02.2021

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:28.ND.63.2021.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 63/2021

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla v exekuční věci oprávněného statutárního města Ústí nad Labem, identifikační číslo osoby 000 81 531, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, proti povinné A. Z., narozené XY, bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 73 EXE 3418/2020, o určení soudu, jenž věc projedná a rozhodne, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 73 EXE 3418/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Ústí nad Labem.

Odůvodnění:

Oprávněná podala k rukám JUDr. Vratislava Pospíšila, soudního exekutora Exekutorského úřadu Ústí nad Labem, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 484/2, exekuční návrh pro vymožení pohledávky ve výši 1.000 Kč, jejíž zaplacení ukládá povinné vykonatelné rozhodnutí Magistrátu města Ústí nad Labem ze dne 16. 10. 2014, č. j. MM/OK/PD/43454/14/PP. Soudní exekutor následně požádal Okresní soud v Ústí nad Labem o pověření a nařízení exekuce.

Usnesením ze dne 10. prosince 2020, č. j. 73 EXE 3418/2020-20, Okresní soud v Ústní nad Labem vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu, který věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“), se závěrem, že chybí podmínky pro určení místní příslušnosti.

Podle ustanovení § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „exekuční řád“), nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř., vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 o. s. ř. předloží Nejvyššímu soudu.

K otázce pravomoci soudu a jejímu zkoumání srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod č. 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Příslušnost exekučního soudu upravuje exekuční řád v ustanovení § 45. Z druhého odstavce tohoto ustanovení vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

V daném případě nelze určit místně příslušný soud ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť podle obsahu spisu povinná nemá (a neměla ani v době zahájení řízení) místo trvalého pobytu či pobytu cizince na území České republiky a není známo ani místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí.

V usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud také vyložil, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného; skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že danou exekuční věc projedná a rozhodne Okresní soud v Ústí nad Labem, u něhož bylo řízení zahájeno.

Shora citovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu – vydaná po 1. lednu 2001 – jsou dostupná též na internetových stránkách Nejvyššího soudu (www.nsoud.cz).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. 2. 2021

Mgr. Petr Kraus

podepsáno Mgr. Zdeňkem Sajdlem

za nepřítomného předsedu senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru