Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 62/2021Usnesení NS ze dne 09.02.2021

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:28.ND.62.2021.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 62/2021-64

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Zdeňka Sajdla v právní věci žalobkyně Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizace, se sídlem ve Frýdku-Místku, Elišky Krásnohorské 321, identifikační číslo osoby: 00534188, zastoupené Mgr. Radmilou Poločkovou Přibylovou, advokátkou se sídlem ve Frýdku-Místku, Novodvorská 667, proti žalované M. V., narozené XY, bytem XY, o zaplacení částky 2.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 10 C 155/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 10 C 155/2019, projedná a rozhodne Okresní soud ve Frýdku-Místku.

Odůvodnění:

Žalobkyně se návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu podaným u Okresního soudu ve Frýdku-Místku dne 30. 4. 2019 domáhá vydání soudního rozhodnutí, kterým by byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 2.000,- Kč s příslušenstvím. Z návrhu žalobkyně se podává, že se domáhá uhrazení žalované částky z titulu náhrady nákladů na vyšetření, ošetření a pobyt žalované na protialkoholní záchytné stanici dne 11. 7. 2009, kterou žalobkyně provozuje. V návrhu žalobkyně označilo jako místo bydliště (a místo doručení) žalované obec XY.

Okresní soud ve Frýdku-Místku v usnesení ze dne 11. 11. 2020, č. j. 10 C 155/2019-61, uvedl, že nelze určit místně příslušný soud, neboť místo pobytu žalované na území České republiky není známo (rovněž ani nelze zjistit žádné její bydliště ve Slovenské republice), tamní soud není obecným soudem žalované a ani soudem, jehož příslušnost by mohla být určena podle ustanovení § 87 nebo § 88 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále „o. s. ř.“). Proto Okresní soud ve Frýdku-Místku vyslovil ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 o. s. ř. předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 84 odst. 1 o. s. ř. je k řízení místně příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje, není-li stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nelze-li zjistit bydliště fyzické osoby nebo nelze-li zjistit, v obvodu kterého okresního soudu se fyzická osoba zdržuje, nebo lze-li to zjistit jen s velkými obtížemi, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu se nachází místo trvalého pobytu evidované v informačním systému evidence obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel, popřípadě místo jiného pobytu evidované podle jiných právních předpisů

Podle ustanovení § 86 odst. 2 o. s. ř. proti tomu, kdo nemá jiný příslušný soud v České republice, je možno uplatnit majetková práva u soudu, v jehož obvodu má majetek.

V ustanovení § 87 o. s. ř. je pak upravena místní příslušnost na výběr daná a v ustanovení § 88 o. s. ř. místní příslušnost výlučná.

V projednávané věci podmínky místní příslušnosti chybějí, neboť žalovaná, jež je státní příslušnicí Slovenské republiky, nemá obecný soud v České republice (okresní soud a ani krajský soud, jenž by rozhodoval v prvním stupni) a není známo, že by měla v České republice majetek. Nejsou splněny ani podmínky pro určení místní příslušnosti na výběr dané či výlučné.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud po předložení věci Okresním soudem ve Frýdku-Místku (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud ve Frýdku-Místku, u něhož bylo řízení zahájeno.

Pro úplnost se sluší dodat, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu dle § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2019, sp. zn. 24 Nd 411/2018).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. 2. 2021

JUDr. Michael Pažitný, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru