Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 476/2020Usnesení NS ze dne 03.11.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
Exekuce
Insolvence
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.ND.476.2020.1
Dotčené předpisy

§ 76 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 476/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Zdeňka Sajdla a soudců Mgr. Petra Krause a JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D., ve věci JUDr. et Mgr. Jiřího Leskovjana, LL.M., soudního exekutora se sídlem v Praze 4, Školská 695/38, provádějícího podle § 76 odst. 2 ex. řádu na základě smlouvy uzavřené s insolvenčním správcem AM-BINS v. o. s., IČ 03059081, se sídlem v Brně, Vídeňská 228/7, dražbu nemovitých věcí, vedené k „odvolání“ dlužníků I. K., nar. XY, a B. K., nar. XY, obou bytem XY, proti usnesení soudního exekutora ze dne 6. 5. 2020, č. j. 189 DDR 056/2019-13, u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 51 Nc 123/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 51 Nc 123/2020 projedná a rozhodne Krajský soud v Brně.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením rozhodl soudní exekutor JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M., provádějící podle § 76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (v textu i jen „ex. řád“), dražbu nemovitých věcí dlužníků, tak, že se vydražiteli B. B., bytem XY, uděluje příklep na vydražené nemovité věci.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci odvolání.

Soudní exekutor věc k rozhodnutí o podaném odvolání předložil Krajskému soudu v Brně. Tento soud usnesením ze dne 9. 9. 2020, č. j. 51 Nc 123/2020-19, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti.

Krajský soud v Brně své rozhodnutí odůvodnil tím, že dražba nemovitých věcí dlužníků byla soudním exekutorem realizována s odkazem na ustanovení § 76 odst. 2 exekučního řádu na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby uzavřené dne 11. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 3. 2020, s AM-BINS v. o. s., insolvenčním správcem dlužníků. Dohodnutá dražba tak byla provedena v rámci tzv. jiné činnosti exekutora. Ustanovení exekučního řádu a občanského soudního řádu se proto dle závěrů předkládajícího soudu při provedení této dražby použijí jen přiměřeně, tedy jen tak, jak to odpovídá smyslu a účelu dražby dobrovolné; smyslem požadavku na přiměřené použití exekučního řádu (§ 76 odst. 2, věta druhá exekučního řádu) je zde především zajistit, aby při dohodnuté dražbě byl dodržen určitý technologický postup zpeněžování nemovité věci. Krajský soud taktéž vyjádřil názor, že zákonodárce pro takovýto případ opomenul určit orgán příslušný odvolání proti usnesení soudního exekutora vydanému v rámci jeho tzv. jiné činnosti podle § 76 odst. 2 ex. řádu (realizované zde na základě smlouvy uzavřené s insolvenčním správcem) projednat a rozhodnout o něm, a vysvětlil, že procesní předpis pro nastalou situaci neupravuje ani řešení sporu o funkční příslušnost soudů a pro případ, že by odvolací instancí měl být krajský soud, zde chybí i kritéria pro určení místní příslušnosti.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud není oprávněn zkoumat, zda je dána pravomoc soudů k projednání a rozhodnutí věci – ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. totiž odkazem na splnění podmínek § 11 odst. 3 o. s. ř. předpokládá, že se otázkou pravomoci soudů dostatečně a s kladným závěrem zabýval již předkládající soud (srov. přiměřeně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, publikované pod č. 11/2015 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek).

Po předložení věci Krajským soudem v Brně podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., tedy Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení (srov. závěry formulované v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), rozhodl, že věc projedná a rozhodne předkládající soud, tj. Krajský soud v Brně, v jehož obvodu se též nachází vydražené nemovité věci. K totožnému závěru dospěl přitom Nejvyšší soud při řešení obdobné problematiky i v usnesení ze dne 27. 2. 2018, sp. zn. 23 Nd 21/2018.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 11. 2020

Mgr. Zdeněk Sajdl

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru