Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 413/2020Usnesení NS ze dne 30.09.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.ND.413.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 413/2020-24

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Zdeňka Sajdla v exekuční věci oprávněné Bohemia Faktoring, a.s., se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, IČO 27242617, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti povinnému Š. K., narozenému dne XY, bytem XY, pro 47.419 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 1270/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 1270/2020, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, podal dne 26. 5. 2020 u Obvodního soudu pro Prahu 5 spolu s exekučním návrhem oprávněné ze dne 19. 5. 2020 žádost o pověření a nařízení exekuce pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 47.419 Kč s příslušenstvím podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 18. 12. 2018, č. j. 25 C 329/2018-20, jenž nabyl právní moci dne 23. 1. 2019, a stal se vykonatelným dne 28. 1. 2019.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 1. 7. 2020, č. j. 33 EXE 1270/2020-21, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) s tím, že po doručení usnesení oprávněné bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu, který věc projedná a rozhodne (výrok II.). Na základě zjištění, že v exekučním návrhu je u povinného uvedena adresa bydliště XY, že povinný neprochází lustrací v informačním systému základních registrů ani centrální evidencí obyvatel, že Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, soudu sdělil, že povinný měl povolen pobyt za účelem „pracovního zaměstnání“, jež bylo ukončeno 26. 8. 2002, že poslední nahlášená adresa jeho pobytu byla na adrese XY (do 26. 8. 2022), že povinnému bylo uloženo správní vyhoštění od 31. 7. 2018 do 8. 8. 2020, ale z území České republiky vyhoštěn nebyl, a že v současné době není místo jeho pobytu známé, dospěl soud k závěru, že chybějí podmínky místní příslušnosti, jelikož povinný nemá v České republice soud podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen „exekuční řád“).

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. (které se použije i pro exekuční řízení - srov. § 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 exekučního řádu. Z odstavce 2 tohoto ustanovení vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Povinný, jak z obsahu spisu vyplývá, je občanem Slovenské republiky, jeho současný pobyt není znám, nemá v České republice nyní povolen žádný druh pobytu, jeho poslední nahlášená adresa pobytu do 26. 8. 2022 byla v XY, bylo mu uloženo správní vyhoštění (od 31. 7. 2018 do 8. 8. 2020), avšak dle sdělení Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, ze dne 19. 6. 2020, nebyl z území České republiky vyhoštěn, přičemž dosud nebyl zjištěn ani žádný jeho majetek v České republice (exekuční soud před pověřením exekutora provedením exekuce existenci majetku povinného nezjišťuje - viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek); nelze tak zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu).

Protože jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti soudu, Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje přitom k zásadě hospodárnosti (§ 6 o. s. ř), rozhodl, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož byla podána žádost o pověření exekutora a nařízení exekuce na majetek povinného a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 9. 2020

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru