Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 409/2014Usnesení NS ze dne 06.01.2015

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:28.ND.409.2014.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 409/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Miloše Póla ve věci žalobkyně Home Credit a. s., IČ: 269 78 636, se sídlem v Brně, Nové sady 996/25, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem v Brně, Havlíčkova 13, proti žalované I. Č., Č. B., o zaplacení 17.283,56 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 261 C 56/2012, o návrhu žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 261 C 56/2012 se nepřikazuje Okresnímu soudu v Českých Budějovicích.

Odůvodnění:

Návrhem na vydání platebního rozkazu, podaným u Městského soudu v Brně, se žalobkyně domáhala, aby žalované byla uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 17.283,56 Kč se specifikovaným příslušenstvím.

Poté, co žalovaná podala odpor proti vydanému platebnímu rozkazu, podáním ze dne 28. března 2014 (doručeným Městskému soudu v Brně dne 31. března 2014) navrhla, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu v Českých Budějovicích, s odůvodněním, že má bydliště v Č. B. a Městský soud v Brně považuje za podjatý.

Žalobkyně s návrhem na přikázání věci jinému soudu nesouhlasila.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený oběma dotčeným soudům – Městskému soudu v Brně a Okresnímu soudu v Českých Budějovicích, jemuž má být věc přikázána (srov. § 12 odst. 3 občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“) posoudil návrh žalované a shledal, že není opodstatněný.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvody vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Uvedené ustanovení je zároveň zákonem určenou výjimkou ze zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. listopadu 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný pod číslem 172/2001 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, jakož např. i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2011, sen. zn. 29 NSČR 33/2010, uveřejněné pod číslem 3/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Okolnosti uváděné žalovanou důvodem k přikázání věci jinému soudu ve smyslu § 12 odst. 2 nejsou. Tím, že by věc byla přikázána Okresnímu soudu v Českých Budějovicích (v jehož obvodu má žalovaná bydliště), nemůže být dosaženo hospodárnějšího, rychlejšího ani po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci (a to i se zřetelem k sídlu žalobkyně a jejího zástupce, jež leží v obvodu místně příslušného soudu). Případnou nezbytnou osobní účast žalobkyně při určitém úkonu (účastnické výpovědi) je možno řešit též dožádáním podle § 39 o. s. ř. (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 29 Nd 312/2007, uveřejněné v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu pod C 5918). Důvodem k delegaci věci z důvodu vhodnosti nemůže být ani nedůvěra žalované v soudce místně příslušného soudu (prozatím ničím nepodložená); jako účastnice řízení má žalovaná právo vyjádřit se k osobám soudců, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout, a může uplatnit námitku podjatosti (srov. § 15a o. s. ř.).

Z uvedených důvodů Nejvyšší soud návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Českých Budějovicích podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. ledna 2015

Mgr. Petr Kraus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru