Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 408/2014Usnesení NS ze dne 14.01.2015

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:28.ND.408.2014.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 408/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Miloše Póla ve věci žalobkyně Home Credit a. s., IČ 26978636, se sídlem v Brně, Nové sady 996/25, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem v Brně, Havlíčkova 127/13, proti žalovanému L. H., Ž., o zaplacení 52.418,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 214 C 36/2012, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 214 C 36/2012 projedná a rozhodne Okresní soud v Novém Jičíně.

Odůvodnění:

Městský soud v Brně usnesením ze dne 28. srpna 2014, č. j. 214 C 36/2012-35, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu. Žalobkyně se v projednávané věci domáhala, aby bylo žalovanému uloženo zaplatit požadovanou částku tak, jak bylo jeho povinností dle úvěrové smlouvy účastníky uzavřené dne 31. 1. 2008. Městský soud byl na rozdíl od žalobkyně toho názoru, že jeho místní příslušnost není dána prorogační dohodou ve smyslu § 89a o. s. ř. sjednanou v rámci úvěrové smlouvy, neboť v souladu se závěry vyslovenými například v rozhodnutích Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Nd 69/2012 nebo usnesení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/10 a nálezu sp. zn. I. ÚS 3512/11 je prorogační dohoda sjednaná v rámci všeobecných obchodních podmínek, tvořících součást předmětné formulářové spotřebitelské smlouvy, neplatná. Jiného důvodu pro podání žaloby u Městského soudu v Brně nebylo. Soud dále zjistil, že dle centrální evidence obyvatel je žalovaný nepřetržitě od roku 1990 místně spjat s městem Nový Jičín, což odpovídá i adrese žalovaného uváděné žalobkyní. Rovněž ze sdělení matky žalovaného a mobilního operátora vyjadřujícího se k adrese uživatele telefonního čísla uvedeného v úvěrové smlouvě se podává, že adresa žalovaného se nachází v N. J. Soud proto dovodil, že nemůže být dána jeho místní příslušnost, přičemž vzhledem k tomu, že žalovaného se nepodařilo zastihnout ani na jedné z uváděných adres, není možné určit soud místně příslušný. Za těchto okolností měl za splněné podmínky pro předložení věci Nejvyššímu soudu k určení soudu místně příslušného dle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. vyplývá, že Nejvyšší soud určí, který soud věc projedná a rozhodne, v případech, v nichž podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit. Tyto podmínky jsou a priori dány ustanoveními § 84 a § 85 odst. 1 o. s. ř., podle nichž je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak, přičemž obecným soudem fyzické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Bydlištěm se přitom rozumí místo pobytu fyzické osoby, ve kterém se zdržuje s úmyslem se tam zdržovat trvale. Jestliže bydliště nelze tímto způsobem určit, je jejím obecným soudem okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje v době zahájení řízení. Podmínky místní příslušnosti pak nelze zjistit v případech, v nichž by nebyly použitelné nebo v nichž byly vyčerpány všechny prostředky pro zjištění skutečností, zakládajících místní příslušnost soudu. Musí jít o procesně „definitivní“ stav s neodstranitelným deficitem ve zjišťování rozhodných skutečností (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2013, sp. zn. 33 Nd 252/2013).

Z obsahu spisu přitom vyplývá, že věc patří do pravomoci českých soudů, není však dosud známo, kde měl žalovaný v době zahájení řízení bydliště či kde se v té době zdržoval

Jelikož v projednávané věci však již bylo Městským soudem v Brně pravomocně rozhodnuto o jeho místní nepříslušnosti a předložení věci Nejvyššímu soudu k určení soudu místně příslušného dle § 11 odst. 3 o. s. ř., rozhodl Nejvyšší soud tak, že místně příslušným soudem pro projednání a rozhodnutí výše označené věci je Okresní soud v Novém Jičíně. V obvodu tohoto soudu má totiž žalovaný dle soudem zjištěných údajů od roku 1990 hlášený trvalý pobyt a nachází se zde i adresa, jež byla jako bydliště žalovaného uvedena v úvěrové smlouvě, na základě níž se žalobkyně domáhá požadovaného plnění, jakož i adresa uváděná matkou žalovaného a mobilním operátorem (viz výše). Na druhou stranu k soudu, u něhož bylo řízení zahájeno, aktuální vztah žalovaného zjištěn nebyl, neboť ten byl dán toliko sjednáním prorogační doložky podle ustanovení § 89a o. s. ř., jejíž platností (z hlediska Stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 9. 10. 2013 k výkladu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, o prorogačních doložkách sjednaných ve spotřebitelských smlouvách, zejména ve smlouvách o spotřebitelských úvěrech, sp. zn. Cpjn 200/2011, publikovaného pod R 79/2013) se pak Nejvyšší soud s ohledem na procesní situaci danou předložením mu věci k rozhodnutí dle § 11 odst. 3 o. s. ř. nemohl zabývat (obdobně srov. kupř. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 7. 2014, sp. zn. 30 Nd 211/2014).

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. ledna 2015

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru