Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 407/2020Usnesení NS ze dne 30.09.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.ND.407.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 407/2020-13

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci péče o nezletilého: Ž., narozeného dne XY (zatím bez určení jména), t. č. v péči pěstounů na přechodnou dobu manželů V. Č., narozené dne XY, a V. Č., narozeného dne XY, obou bytem v XY, dítěte matky M. Ž., narozené dne XY, hlášené k trvalému pobytu na adrese XY, t. č. bytem u K. D., XY, otec neuveden, o určení jména nezletilého, vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 3 Nc 301/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 3 Nc 301/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Liberci.

Odůvodnění:

Z obsahu spisu Okresního soudu v Jablonci nad Nisou sp. zn. 3 Nc 301/2020 se podává, že Magistrát města Liberec - Odbor správní a živnostenský, podal dne 27. 7. 2020 u tohoto soudu návrh na určení jména nezletilého s tím, že jeho matka je svobodná, jméno dítěte neurčila a dala jej k osvojení, a že adopci vyřizuje Oddělení sociálně právní ochrany Magistrátu města Liberec (nezletilý se narodil dne XY v Krajské nemocnici Liberec, a. s.).

Magistrát města Liberec - odbor sociální péče podal dále dne 28. 7. 2020 u Okresního soudu v Liberci návrh podle § 452 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „z. ř. s.“), na nařízení předběžného opatření, kterým by byl nezletilý svěřen do péče pěstounů na přechodnou dobu.

Okresní soud v Liberci usnesením ze dne 28. 7. 2020, č. j. 10 Nc 39002/2020-4, 10 P a Nc 196/2020, vykonatelným dne 28. 7. 2020, rozhodl, že nezletilý Ž., narozený dne XY, bytem trvale XY, t. č. Krajská nemocnice Liberec a. s., se sídlem Husova 10, Liberec, se předává do péče pěstounů na přechodnou dobu, a to manželů V. Č., narozené dne XY, a V. Č., narozeného dne XY, obou bytem XY.

Okresní soud v Jablonci nad Nisou podáním ze dne 18. 8. 2020, č. j. 3 Nc 301/2020-10, předložil věc Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), které je nutné pro řízení o návrhu Magistrátu města Liberec - Odboru správního a živnostenského, o určení jména nezletilého Ž. (otázka místní příslušnosti bude dle jeho názoru řešena i v dalších řízeních, která budou pravděpodobně v budoucnu zahájena), přičemž řízení ve věci u tohoto soudu doposud nebylo zahájeno. Návrh odůvodnil tím, že ve věci péče o nezletilého Ž. nelze určit místní příslušnost soudu podle § 4 odst. 2 a 467 odst. 1 z. ř. s., neboť její podmínky chybějí a nelze je zjistit; k tomu poukázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Nd 52/2018. Matka i nezletilý jsou hlášeni k trvalému pobytu na adrese XY, kde se však matka nezdržuje, a je zřejmé, že toho času je bytem v XY. K adrese trvalého pobytu nemá nezletilý žádný vztah, jedná se pouze o úřední adresu, kde nikdy nežil. Nezletilý se narodil v Krajské nemocnici v Liberci a. s., odkud byl předán do péče pěstounů na přechodnou dobu na základě nařízeného předběžného opatření (shora označeného), avšak pobyt u pěstounů nezakládá místní příslušnost soudu. Matka dala nezletilé dítě k osvojení, které vyřizuje Magistrát města Liberec, Oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 1 odst. 3 z. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, použije se občanský soudní řád.

Podle § 4 odst. 2 z. ř. s. obecným soudem nezletilého účastníka, který není plně svéprávný (dále jen „nezletilý“), je soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností, své bydliště.

Podle § 453 z. ř. s. k rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření je příslušný obecný soud navrhovatele (odstavec 1). Je-li předběžné opatření nařízeno, soud předá po provedení jeho výkonu věc neprodleně soudu příslušnému podle § 467. Má-li soud, kterému byla věc předána, za to, že není soudem uvedeným podle § 467, předloží věc k rozhodnutí o příslušnosti svému nadřízenému soudu; tímto rozhodnutím je soud, jehož příslušnost byla určena, vázán (odstavec 2).

Podle § 467 z. ř. s. je pro řízení příslušný obecný soud nezletilého dítěte (odstavec 1). Není-li příslušný soud znám nebo nemůže-li včas zakročit, zakročí soud, v jehož obvodu se nezletilý zdržuje. Jakmile však je to možné, postoupí věc soudu příslušnému (odstavec 2).

Ze shora uvedeného v návaznosti na obsah spisu vyplývá, že nezletilý od narození dne 22. 7. 2020 do 29. 7. 2020 (termín propuštění z nemocnice uvedený staniční sestrou) pobýval s matkou v Krajské nemocnici v Liberci a. s., přičemž matka uvedla, že nezletilého chce dát k osvojení a následně nemocnici opustila. Od propuštění z nemocnice je nezletilý v péči pěstounů na přechodnou dobu, v místě hlášeného trvalého pobytu se nikdy nezdržoval. Nelze proto určit místní příslušnost soudu podle § 4 odst. 2 a § 467 odst. 1 z. ř. s., podmínky pro určení místní příslušnosti chybějí a nelze je zjistit; jsou tak splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř., aby Nejvyšší soud určil, který soud věc projedná a rozhodne.

S přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. a v zájmu na rychlém projednání a rozhodnutí věci, v níž jde o určení jména nezletilého, Nejvyšší soud za situace, kdy Okresní soud v Jablonci nad Nisou ve věci ještě nerozhodoval, určil podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí věci Okresní soud v Liberci, který rozhodl o předběžném opatření spočívajícím v předání nezletilého do péče pěstounů na přechodnou dobu, a je tak seznámen s poměry nezletilého (srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 4. 2018, sp. zn. 32 Nd 52/2018, přiměřeně též usnesení téhož soudu ze dne 31. 5. 2016, sp. zn. 32 Nd 89/2016).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 9. 2020

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru