Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 378/2018Usnesení NS ze dne 26.02.2019

HeslaOdklad vykonatelnosti
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:28.ND.378.2018.1
Dotčené předpisy

§ 243 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 378/2018

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobkyně S. H., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Helenou Koudelkovou, advokátkou se sídlem ve Vyškově, Jiráskova 284/10, proti žalované M. K., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Josefem Zubkem, advokátem se sídlem v Třinci, 1. máje 398, o 225.352,28 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 137 C 33/2016, o návrhu žalované na odklad vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. října 2018, č. j. 8 Co 252/2018-115, a rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 7. února 2018, č. j. 137 C 33/2016-80, takto:

Vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. října 2018, č. j. 8 Co 252/2018-115, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 7. února 2018, č. j. 137 C 33/2016-80, se odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.

Odůvodnění:

Žalovaná podala dne 26. 10. 2018 u Nejvyššího soudu návrh na odklad vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. října 2018, č. j. 8 Co 252/2018-115, a rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 7. února 2018, č. j. 137 C 33/2016-80, který dále doplnila podáními ze dne 26. 10. 2018, ze dne 29. 10. 2018 a ze dne 6. 12. 2018 (k němuž byly jako přílohy připojeny dva exekuční příkazy vydané soudní exekutorkou Mgr. Zuzanou Komínkovou, Exekutorský úřad Vyškov). Návrh odůvodnila tím, že neprodleným výkonem obou rozhodnutí soudů či „exekucí“ jí hrozí závažná újma jak na jejím zdraví, tak újma spočívající ve zmenšení jejího majetku.

Z obsahu spisu Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 137 C 33/2016, který byl Nejvyššímu soudu k jeho žádosti ze dne 1. 11. 2018 předložen dne 11. 1. 2019 s podaným dovoláním žalované, se podává, že Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 4. 10. 2018, č. j. 8 Co 252/2018-115, rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 7. 2. 2018, č. j. 137 C 33/2016-80 [jímž byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 225.352,28 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně za dobu od 11. 7. 2015 do zaplacení, a to do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí (výrok I.) a dále náhradu nákladů řízení ve výši 51.445,- Kč k rukám zástupkyně žalobkyně, advokátky Mgr. Heleny Koudelkové (výrok II.)] potvrdil (výrok I.), a rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náhradu nákladů odvolacího řízení v částce 11.732,- Kč k rukám advokátky Mgr. Heleny Koudelkové (výrok II.). Žalovaná podala proti rozsudku odvolacího soudu včasné dovolání.

Podle § 243 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, může Nejvyšší soud před rozhodnutím o podaném dovolání odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že neprodleným výkonem rozhodnutí soudu prvního stupně ve spojení s rozhodnutím odvolacího soudu by mohla být dovolatelce způsobena závažná újma na jejích právech, dovolací soud odložil vykonatelnost dovoláním napadeného rozhodnutí ve spojení s rozhodnutím soudu prvního stupně až do právní moci rozhodnutí o dovolání.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 2. 2019

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru