Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Nd 347/2020Usnesení NS ze dne 08.09.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.ND.347.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Nd 347/2020-74

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Zdeňka Sajdla a soudců Mgr. Petra Krause a JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D., ve věci oprávněného InvestCapital LTD, se sídlem v Maltské republice, The Hub, E101, Triq Sant´Andrija, San Gwam, SGN 1612, zastoupeného Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem se sídlem v Brně, Kotlářská 989/51, proti povinnému J. F., nar. XY, bytem XY, pro 7 926,18 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 2996/2017, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 2996/2017 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Obvodnímu soudu pro Prahu 5 byla dne 13. 12. 2017 doručena žádost soudního exekutora Mgr. Bohumila Brychty o pověření k provedení exekuce.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 3. 6. 2020, č. j. 19 Cdo 155/2020-64, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 15. 1. 2020, č. j. 66 EXE 2996/2017-48, jímž dotčený soud vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu. Odkazuje na ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „e. ř.“), dovodil, že povinný (státní příslušník Slovenské republiky) nikdy neměl na území České republiky jako cizinec povolen žádný druh pobytu, ani nemá na území České republiky žádný majetek. Dospěl proto k závěru, že nelze zjistit podmínky místní příslušnosti. Pravomoc českých soudů k exekučnímu řízení ohledně vydaného titulu není sporná, a proto je zapotřebí, aby místně příslušný soud určil ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyšší soud.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 e. ř. je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 e. ř. je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle § 52 odst. 1 e. ř. nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení o. s. ř.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, na něž lze v bližším rozboru dané problematiky odkázat, připomněl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení – nalézt majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není tak případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek.

Za dané situace, kdy nelze zjistit podmínky místní příslušnosti, je proto při určení místní příslušnosti třeba přihlédnout k zásadě hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř., jíž v tomto případě bude zjevně odpovídat, aby věc projednal soud, u něhož bylo řízení zahájeno a jenž již v dané věci činil určité úkony (podobně srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2016, sp. zn. 28 Nd 227/2015, ze dne 22. 12. 2016, sp. zn. 25 Nd 400/2016, a ze dne 25. 1. 2017, sp. zn. 22 Nd 453/2016). S ohledem na uvedené Nejvyšší soud rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný určil Obvodní soud pro Prahu 5.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. 9. 2020

Mgr. Zdeněk Sajdl

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru